Tentamenschema i Time Edit

Uppsamlingstentamen för Modevetenskap I HT2018 och 2019

Med anledning av Corona kommer samtliga uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT2018 och 2019 att ske digitalt, på Athena, på följande datum och tider:

Det västerländska modets historia -- hemsalstenta på Athena 11 juni kl. 9-12
Modevetenskapliga begrepp -- hemtenta 11-18 juni
Samtidsmode: praktik och teori -- hemtenta 11-18 juni
Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling -- hemsalstenta på Athena 11 juni kl. 13-16

Ingen anmälan krävs, men du måste själv se till att du har tillgång till kursens Athena-sida. Tentorna kommer att göras tillgängliga på kurssidorna för Modevetenskap I HT18 och Modevetenskap I HT19 på den utsatta tiden. De tentor som vi kallar för "hemsalstenta" ska skrivas den 11 juni på den angivna tiden, DK1 kl. 9-12 och DK4 kl. 13-16. För hemtentorna gäller att lämnas in senast den 18 juni dvs. en vecka efter att de lämnats ut.
 

 

Information om examination

På Institutionen för mediestudier förekommer en rad olika former av examination: salstentamen och hemtentamen, obligatoriska arbetsuppgifter enskilt eller i grupp samt ibland obligatorisk närvaro. Vad som krävs för varje delkurs anges i kursplanen och i delkursbeskrivningen. En del kurser bygger på aktivt deltagande i redaktionella övningar eller andra tillämpningsövningar och kräver därmed en stor arbetsinsats i enhetens lokaler. Andra kurser bygger på föreläsningar och självstudier, och avslutas med muntlig eller skriftlig tentamen. En tredje form av examination utgörs av uppsatser eller ”papers”, som behandlas på seminarier eller bedöms av lärare.

Obligatorisk anmälan gäller inför varje salstentamenstillfälle, till hemtentor behöver du inte anmäla dig. Anmälan sker via ditt universitetskonto. För uppsamlingstentor sker anmälan separat på studentexpeditionen. För mer information om tentamenstillfällen se: www.ims.su.se/utbildning/studieinformation/tentamenstillfallen

På IMS:s kurser används den sjugradiga betygsskalan (A-F). Undantag kan dock göras för vissa kurser. Exakta krav för examination framgår av delkursbeskrivningen. Om du undrar över examinationen kan du tala med den kursansvarige examinatorn på delkursen.

Om du blir underkänd på en tentamen, missar en obligatorisk föreläsning eller en arbetsuppgift har du rätt att examineras i efterhand. Du har däremot inte rätt att göra om prov eller övningsuppgifter för att höja ett godkänt betyg.

Beroende på vilken delkurs det gäller, kan du ta igen det du inte har slutfört på något av följande sätt:
• Göra en omtentamen
• Utföra en restuppgift du fått från läraren. Denna redovisas till respektive lärare som bedömer den, eller

• Utföra motsvarande delkursmoment på efterföljande kurs (men bara i mån av plats och efter överenskommelse med studierektor/lärare).

Examination om du studerar med fuktionsvariation/nedsättning

Examinationer

HEMTENTA

Examinator avgör om du kan få stöd vid en tenta. Vanligen så beviljas förlängd skrivtid på ett antal dagar om det står i intyget att du har behov av detta.

Meddela examinator att du skulle behöva förlängd skrivtid. Om du inte vill meddela examinator själv kan studievägledaren göra det åt dig. Viktigast är att studievägledaren har ditt intyg och kan verifiera för examinator att du har behov av förlängd skrivtid.

SALSTENTA  - "resursrum"

När du har intyg från SU om att du behöver tillgång till resursrum

MEDDELA studentexpeditionen, studentinfo@mail.film.su.se/infofashion@ims.su.se – SENAST TVÅ VECKOR INNAN SALSTENTAN

·       Du ges då en plats i Datasalen på JMK (Garnissonen på Karlavägen). Där skriver du med en mindre grupp studenter och med tillgång till dator.

·       Om du har behov av förlängd skrivtid så skriver du från den ordinarie tentans starttid och 1 timme längre än den ordinarie tentatiden.

·       Om du har behov av att sitta ostört eller behov av att få frågorna upplästa genom talsyntes finns möjlighet att få tillgång till hörlurar under tentamen. Meddela då detta i ditt mail.

·       Om du inte behöver dator utan enbart förlängd skrivtid kan du också få skriva i Datasalen. Meddela då detta i ditt mail.

 

Studenten får ett bekräftelsemail från studentexpeditionen att plats i datasalen är bokad samt om eventuella ytterligare stödåtgärder går att ordna.