För utbyten via Nordlys, klicka här.

Vem kan studera utomlands via Nordplus?

Forskarstuderande kan inte delta som studenter inom Nordplus.

Den student som:
...vid ansökningstillfället är:

 • registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
 • har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

...vid utresa:

 • har minst 60hp i ladok i något av IMS 4 huvudområden
 • masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa

Nyheter om utbytesstudier inom Journalistprogrammet för antagna hösten 2018!

För studenter som antas till Journalistprogrammet hösten 18 eller senare med utbildningsplan 2018 finns möjlighet för utbytestermin ges INOM programmet termin 4:

För att utbyte ska kunna ske inom programmet erbjuds f.n. Erasmusutbyte vid ett partneruniversitet i norden och ett på Irland. Läs mer om Irland under utbyten i Europa. Utbytesterminen innebär att studenten slipper läsa de två kurserna som ges inom programmet vid IMS och ersätts med utbyteskurserna.


Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX – Århus 

Studenter på journalistprogrammet med start HT2018 eller senare kan ersätta termin 4 (VT) i Stockholm med kurserna:

Journalism, Multimedia and World Politics 15 ECTS (engelska)

http://www.dmjx.dk/international/studies-english/journalism-multimedia-and-world-politics

Photojournalism 1 15 ECTS (engelska)

http://www.dmjx.dk/international/studies-english/photojournalism-1

Notera att ansökan till DMJX är konkurrensutsatt och att vissa kurser kräver en portfolio (Photojournalism). Behöriga studenter ansöker om utbyte under termin 3 genom institutionens reguljära utlysning för studentutbyte. Till alla utbytesplatser ansöker man först om att få blir nominerad av IMS och gör sedan en ansökan till respektive utbytesuniversitet.

Det är partneruniversitet som sätter upp regler för hur ansökan går till och avgör vilka nominerade studenter som de kan anta.

Var kan jag studera?

Vid universitet som är medlemmar i samma ämnesnätverk som IMS:

Nordplus Network for Media and Communication

Nätverket Nordisk journalistutbildning

När kan jag åka?

 • Under värduniversitetets normala terminstider, 1-12 månader.
 • Expressmobilitet löpande ansökan, 5-30 dagar

När söker jag?

För utlandsstudier under höstterminer:

 • Nordplus Network for Media and Communication: 1 - 31 mars
 • Nordisk journalistutbildning: 1-31 mars

För utlandsstudier under vårterminer:

 • Nordplus Network for Media and Communication: 1- 15 september
 • Nordisk journalistutbildning: 1 - 15 september

Hur söker jag?

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven ställda ovan
 2. För expressmobilitet – kontakta internationell koodinator direkt
 3. Titta igenom nätverkens hemsidor och välj ett universitet som erbjuder kurser inom ditt ämnesområde som du är intresserad av och har tillräckliga språkkunskaper för. Länkar till kurskataloger och övrig information finns tillgängliga via nätverkens hemsidor. Ta god tid på dig för att titta igenom universitetens kursutbud för att säkerställa att de är relevanta för dig och din examen.
 4. Kontrollera att partneruniversitetets terminstider fungerar med ditt studieupplägg vid SU.
 5. Fyll i onlineansökan före utlysningens deadline (se ovan)

TILL ANSÖKNINGSPORTALEN

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt inom en vecka efter deadline för ansökan.

OBS! om du blivit nominerad är det viktigt att även söka kurser till följande termin på SU om ditt utbyte av någon anledning skulle ställas in. IMS kan inte garantera att utbyten alltid går att genomföra!

Kan mina Nordplusstudier bli del av min examen från SU?

Ja, vi granskar ditt kursval och godkänner dina kurser i ett Learning Agreement. Läs mer om tillgodoräknande och Learning Agreement här.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Stipendiet ska bidra till att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytesstudier. Exakt belopp bestäms av nätverket, men för uppehälle ges maximalt 200 euro/månad + resebidrag beroende på vilket land du åker till.

Kostar det något?

Du betalar inga terminssavgifter i utlandet, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Du är berättigad till studiemedel från CSN eftersom du räknas som student vid SU även under din utlandsvistelse. Läs mer här.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Normalt är kravet CEFR B2 i det aktuella språket.

Vad händer om det finns fler sökanden än platser?

Om det finns fler sökanden än platser till ett universitet tilldelas platserna enligt följande kriterier i angiven ordning:

 1. Formalia: Komplett ansökan inkl. föreslagna kurser om minst 30hp (en termin)
 2. Formalia: Motivationsbrev som behandlar de 3 angivna punkterna i ansökan
 3. Tidigare utbytesstudier genom Stockholms Universitet (de som ej åkt tidigare prioriteras)
 4. Nivå - masterstudenter går före grundstudenter oavsett meritvärde
 5. Studier vid SU med avseende på relevans för avtalets ämnesområde samt sökta kurser på partneruniversitet
 6. Meritvärde från de senaste kurserna (upp till 60hp) som studenten varit registrerad på vid SU. Varje avklarad modul (7,5hp) ger ett värde på skala 1-5 (A=5, E=1) och räknas samman till ett meritvärde.
  • Ex. Student 1: 45hp avklarade med betygen A+B+C+D+E+C = 5+4+3+2+1+3 = 18 poäng
  • Ex. student 2: 75hp med betygen A+B+F+E+B+C+D+C på de senaste 60hp = 5+4+0+1+4+3+2+3 = 22 poäng
  • Ex. student 3: 30hp avklarade med betygen A+A+A+A = 5+5+5+5 = 20 poäng
 7. Vid samma meritvärde är aktivt deltagande i SU's Buddyprogram utslagsgivande
 8. Lottning