Vem kan studera utomlands via Erasmus+?

Den student som:
...vid ansökningstillfället är:

 • registrerad och aktiv heltidsstudent vid Stockholms Universitet
 • har minst 30hp i slutförda kurser i ladok i något av IMS 4 huvudområden eller är aktiv student på IMS masterprogram

...vid utresa:

 • har minst 60hp i ladok i något av IMS 4 huvudområden
 • masterstudenter behöver 30 hp avklarade inom sitt program före utresa
 • inte använt mer än 6 av 12 månader av Erasmus+ studier vid Stockholms universitet på samma utbildningsnivå.

Vissa universitet ställer ytterligare krav på betyg och språkkunskaper.

Nyheter om utbytesstudier inom Journalistprogrammet för antagna från och med hösten 2018!

För studenter som antas till Journalistprogrammet från och med hösten 18 med utbildningsplan 2018 finns möjlighet för utbytestermin ges INOM programmet termin 4:

För att utbyte ska kunna ske inom programmet erbjuds f.n. utbyte vid partneruniversitet i Århus och med följande kurser. Utbytesterminen innebär att studenten slipper läsa de två kurserna som ges inom programmet vid IMS och ersätts med utbyteskurserna.

OBS! Utbytet med NUI Galway är för tillfället pausat då Galway inte kan erbjuda relevanta kurser. Vi hoppas att utbytet ska kunna tas upp igen, men har ingen information om när det kan ske.

För utbyte VT 22 gäller alltså bara kurser vid DMJX, Århus.

 • National University of Ireland Galway, NUI Galway

Nytt Erasmus+ avtal tecknat med School of Humanities-Journalism.

Läs mer: http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-courses/journalism.html#course_outline

http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/journalism.html#course_outline

Exempel på kurser som kan vara sökbara (ej fullständig lista, kan komma att ändras termin till termin utifrån Galways kursutbud):

Economic Journalism/ Business and financial journalism 5 ECTS

Multimedia newsdays 10 ECTS

Feature writing 10 ECTS

Cultural Journalism 5 ECTS

The Journalist´s web 5 Ects

Sports Journalism 10 ECTS

Data Journalism 5 ECTS

 

 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX – Århus 

Studenter på journalistprogrammet med start HT2018 eller senare kan ersätta termin 4 (VT) i Stockholm med kurserna:

International news reporting 30 ECTS (engelska) (former name of the program: Journalism, multimedia and world politics)

https://www.dmjx.dk/international/studies-english/journalism-multimedia-and-world-politics

To apply for this programme you must have:

 • a minimum of 1 year training in journalism.
 • a good command of the English language, both written and oral.

International Video Journalism, 30 ECTS, (engelska) 

https://www.dmjx.dk/international/studies-english/tv-journalism-foreign-reporting

 • a minimum of 1,5 year training in journalism.
 • a good command of the English language, both written and oral.

Photojournalism 1 (The Language of Photojournalism) 30 ECTS (engelska)

http://www.dmjx.dk/international/studies-english/photojournalism-1

To apply for the course Photojournalism 1: 

 • a minimum of 1 years training and/or experience in journalism/photojournalism and must present a portfolio with photojournalism products in the application. Advanced undergraduate. 

It is an advanced undergraduate program, and we also have graduate level students participating in the programme.

Language requirements
All courses are taught in English. Participants must have a good command of the English language, both written and oral.

 

Notera att ansökan till DMJX är konkurrensutsatt och att vissa kurser kräver en portfolio (Photojournalism 1). Behöriga studenter ansöker om utbyte under termin 3 genom institutionens reguljära utlysning för studentutbyte. Till alla utbytesplatser ansöker man först om att få bli nominerad av IMS och gör sedan en ansökan till respektive utbytesuniversitet.

Det är partneruniversitet som sätter upp regler för hur ansökan går till och avgör vilka nominerade studenter som de kan anta.

Studenter som läser på journalistprogrammet antagna tidigare än HT18 kan inte ersätta kurser inom programmet, men kan med fördel läsa 2 utbytesterminer i följd och komma tillbaka till år 2 eller 3 på programmet. Platsgaranti ges vid återkomst direkt efter utbytestermin.

Var kan jag studera?

Vid våra partneruniversitet runt om i Europa. Alla avtal finns i vår databas och där hittar du också detaljer om utbyten vid universitetet.

Längs ned på sidan finns även en bifogad fil med alla IMS utbytesavtal sammanställda efter land och ämnesfält.

MoveOn IMS avtal - databas
MoveOn IMS avtal - databas

När kan jag åka?

Under värduniversitetets normala terminstider, 3-12 månader.

När söker jag?

 • För utlandsstudier under höstterminen: 5 - 31 mars
 • För utlandsstudier under vårterminen: 1 - 20 september

Hur söker jag?

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven ställda ovan.
 2. Titta igenom listan över partneruniversitet och välj två (2) universitet som erbjuder kurser inom ditt ämnesområde som du är intresserad av och har tillräckliga språkkunskaper för. Länkar till kurskataloger och övrig information finns i databasen.
 3. Ta god tid på dig för att titta igenom universitetens kursutbud för att säkerställa att de är relevanta för dig och din examen.
 4. Kontrollera att partneruniversitetets terminstider fungerar med ditt studieupplägg vid SU.
 5. Fyll i onlineansökan på denna sida och skicka din ansökan enligt instruktion före deadline.
 6. Kontakta din koordinator om du har frågor och vill diskutera ditt val.

TILL ANSÖKNINGSPORTALEN

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt inom en vecka efter deadline för ansökan.

OBS!

Om du blivit nominerad är det viktigt att även söka kurser till följande termin på SU om ditt utbyte av någon anledning skulle ställas in. IMS kan inte garantera att utbyten alltid går att genomföra.

Kan mina Erasmusstudier bli del av min examen från SU?

Ja, vi granskar ditt kursval och godkänner dina kurser i ett Learning Agreement. Läs mer om tillgodoräknande och Learning Agreement här.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Stipendiet ska bidra till att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytesstudier. Beloppet varierar med kostnadsläget i det aktuella landet. Aktuella belopp

Kostar det något?

Du betalar inga terminssavgifter i utlandet, men du måste själv betala för transport till och från utlandsstudierna samt uppehälle under studierna. Du är berättigad till studiemedel från CSN eftersom du räknas som student vid SU även under din utlandsvistelse. Läs mer här.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du måste ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Normalt är kravet CEFR B2 i det aktuella språket. När du blivit nominerad kommer du att få göra ett språktest online och också erbjudas en språkkurs online i det aktuella språket efter genomfört språktest. Läs med om detta här.

Förberedande språkkurs

Om du vill läsa en förberedande språkkurs på plats före ditt utbyte kan du få samma dagersättning som under din studieperiod genom Erasmus+ under förutsättning att:

 • språkkursen är i direkt anslutning till terminsstarten så att den slutar när terminen börjar
 • din totala mobilitetsperiod inte överstiger 360 dagar

Du får inte ersättning för kursavgiften som du måste betala själv. Undantag kan eventuellt göras för språk som inte finns tillgängliga via Online Linguistic Support (OLS), d.v.s. ej tyska, franska, engelska, italienska, spanska eller nederländska. Fler språk läggs till eftersom i OLS.

CSN erbjuder även stipendier och lån för språkkurser i utlandet.

Vad händer om det finns fler sökanden än platser?

Om det finns fler sökanden än platser till ett universitet tilldelas platserna enligt följande kriterier i angiven ordning:

 1. Formalia: Komplett ansökan inkl. föreslagna kurser om minst 30hp (en termin)
 2. Formalia: Motivationsbrev som behandlar de 3 angivna punkterna i ansökan
 3. Tidigare utbytesstudier genom Stockholms Universitet (de som ej åkt tidigare prioriteras)
 4. Nivå - masterstudenter går före grundstudenter oavsett meritvärde
 5. Studier vid SU med avseende på relevans för avtalets ämnesområde samt sökta kurser på partneruniversitet
 6. Meritvärde från de senaste kurserna (upp till 60hp) som studenten varit registrerad på vid SU. Varje avklarad modul (7,5hp) ger ett värde på skala 1-5 (A=5, E=1) och räknas samman till ett meritvärde.
  • Ex. Student 1: 45hp avklarade med betygen A+B+C+D+E+C = 5+4+3+2+1+3 = 18 poäng
  • Ex. student 2: 75hp med betygen A+B+F+E+B+C+D+C på de senaste 60hp = 5+4+0+1+4+3+2+3 = 22 poäng
  • Ex. student 3: 30hp avklarade med betygen A+A+A+A = 5+5+5+5 = 20 poäng
 7. Vid samma meritvärde är aktivt deltagande i SU's Buddyprogram utslagsgivande
 8. Lottning

Externa länkar

studera.nu