Programmet Minor Field Studies (MFS) erbjuder studenten ett resestipendium för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå. Stipendiet gäller endast vissa utvecklingsländer (se  Landlista (52 Kb)  . Programmet är decentraliserat och studenterna ansöker om stipendiet genom de institutioner som har blivit beviljade stipendier av programkontoret.

Förberedelsekurs

Alla som beviljats stipendium måste genomgå en obligatorisk förberedelsekurs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen pågår tre dagar och behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. På Programkontorets hemsida hittar du mer information om förberedelsekursen och kommande kurser. Närvaro på förberedelsekursen är obligatorisk i sin helhet. Kursagendan är tillgänglig efter inloggning i anmälningssystemet under rubriken ”praktisk information”.
Sen ankomst eller tidig avresa är inte tillåtet.

I mycket speciella undantagsfall kan skäl finnas att ej behöva delta i hela förberedelsekursen, men då måste det i förväg styrkas och överenskommas med Universitets- och högskolerådets (UHR) handläggare innan resa bokas till/från Härnösand. UHR har instruerat Sida Partnership Forum att avsteg från dessa bestämmelser utan en godkänd överenskommelse medför att intyg på genomförd kurs inte lämnas ut.

Stipendiet

Stipendiet är ett schablonbelopp på 27 000 kr. Bidraget är baserat på en individuell budget som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN. OBS! Uppsatsarbetet bör avslutas inom tre år (kalenderår). I annat fall kan du bli återbetalningsskyldig. Beloppet bestäms av Programkontoret.

Handledare och kontaktperson under fältstudien

För att beviljas MFS måste du ha en handledare i Sverige och en kontaktperson i fält. Handledaren i Sverige ska hjälpa till med det teoretiska och akademiska arbetet. 

Kontaktperson i fält ska vara en annan person än den i Sverige akademiska handledaren. Kontaktpersonen ska vara tillfrågad och ha accepterat att vara kontaktperson under vistelsen. Det behöver inte vara en person med akademisk koppling i vistelselandet. Personen ska dock kunna fungera som stöd, rådgivare och assistera studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet. 

Kontaktpersonen i fält hjälper till med praktiska arrangemang, kontakter och annan rådgivning. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, en enskild organisation eller till exempel ett Sida- eller FN-stött projekt. Tänk på att söka kontaktperson i god tid, så du hinner få ett intyg som styrker åtagandet kontaktperson som ska bifogas ansökan.

Deltagarrapport

Samtliga stipendiater ska efter direkt efter hemkomst lämna in deltagarrapportering som görs elektroniskt. 

Uppsatsen

Uppsatsen skrivs på engelska och när den är ventilerad, betygsatt och reviderad sänds den i pdf-format till MFS-handläggaren som publicerar den i MFS-webbens uppsats databas. OBS! Uppsatsen måste skrivas på engelska!

Reseberättelser

Efter avslutad fältstudie skriver MFS-stipendiaten en reseberättelse om sina erfarenheter och laddar upp den i MFS-webbens databas MFS-handläggaren ska godkänna reseberättelsen. Några av våra tidigare stipendiater valde att blogga om sin resa:

Försäkring

Institutionen tecknar Kammarkollegiets Student UT-försäkring och bekostar den för den planerade fältperioden.

Länder

Stipendiet gäller endast vissa utvecklingsländer enligt OECD:s DAC-lista. Möjliga samarbetsländer för MFS hittar du i  Landlista (52 Kb)  2015.

Övrigt

  • Stipendiatens förbrukade resehandlingar (boarding pass) samt kvitton på kostnader för till exempel vaccinationer och visum skall arkiveras på institutionen. MFS-stipendiaten förbinder sig att spara och överlämna dessa handlingar efter resan.
  • MFS-stipendiaten ska verka för att sprida information om MFS efter avslutad resa och ställa sig positiv till att delta i informationsarrangemang gällande MFS till institutionen övriga studenter. Efter avslutat och redovisat MFS, finns även möjligheten att ansöka till Sida Alumni-programmet.

Läs mer