Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en annan student enligt anvisningar från beviljande institution och gällande regler för uppsatskursen. Studenter får inte dela på ett stipendium, utan två stipendium måste i såda fall utdelas. Institutionen ska beakta alla inkomna ansökningar. Du bör läsa hela dokumentet Riktlinjer för MFS-programmet (738 Kb)  samt Ramar och kriterier (179 Kb) . Här nedan anges en sammanfattning av de krav som ska vara uppfyllda av studenten för att en ansökan om MFS ska anses komplett. Möjliga samarbetsländer för Minor Field Studies hittar du i  Landlista (52 Kb) .

Grundkrav

  1. Studenten ska ha för avsikt att ägna sin MFS till kandidat-, master- eller magisteruppsats eller motsvarande. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
  2. Studenternas fältstudier ska vara direkt kopplat till deras respektive examenskurs/examensarbete på grund- eller avancerad nivå vid ett svenskt lärosäte, och examineras vid det svenska lärosätet. Normalt genomförs en MFS-studie tidigast under termin 6, den sista terminen på grundnivå vid heltidsstudier i normal takt. En student ska vid utresa ha uppnått minst 150 hp, motsvarande studier i 5 terminer på heltid vid normal takt.
    • Studenter som läser ett program och följer en given kursplan, och därmed är s.k. programstudenter, kan genomföra sin studie under termin 5 om det inom det specifika programmet är så att examenskursen endast genomförs då. Studenten ska i ett sådant fall minst ha uppnått 120 hp vid utresa, vilket motsvarar föreliggande 4 terminers studier på heltid i normal takt.
    • Studenter som läser fristående kurser, fristående program, eller på annat sätt inte följer en fast programstruktur under studietiden där det inte finns en i förtid planerad examenstermin/kurs, kan tidigast genomföra en MFS-fältstudie under termin 6. Studenten ska vid utresa ha uppnått 150 hp.
    • Det är inte möjligt för studenter, oavsett uppnådda poäng, att genomföra en MFS-fältstudie tidigare än termin 5.
  3. MFS kan bara beviljas en gång. Studenterna får inte tidigare ha blivit beviljad ett MFS-stipendium under sin studietid, de får inte heller vara beviljade ett annat IPK- eller Sidafinansierat stipendium för samma studieperiod som nuvarande ansökan avser (som exempelvis Erasmus-utbyten). Det åligger beviljande enhet att kontrollera detta. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land, är inget hinder för ansökan. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit.
  4. Studenter ska vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
    • Om studenterna har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT), eller innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomföra MFS-studien i det andra hemlandet även om det finns med på OECD DAC-listan. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare skall vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år, vid tidpunkten för beviljandet, för att kunna beviljas stipendium. Det åligger enheten att försäkra sig om att studentens påstådda medborgarskap är korrekt. Detta kan göras via kontakt med Skatteverket (folkbokföringen).
  5. Studenterna ska ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Bedömning av genomförbarhet utifrån språk ska göras av den beslutande enheten om det anses behövas. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska sökande ha studerat språket som C-språk på gymnasienivå (eller motsvarande).
  6. Studenterna ska skriva examensarbete/uppsats på engelska eller vistelselandets officiella språk. Valet beror dels på studenternas individuella bedömda kapacitet, men likväl på vilken språklig förmåga den beviljande enheten har att examinera arbetet akademiskt efter hemkomst. Uppsatsen får inte skrivas på svenska.
  7. Uppsatsens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även då enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga/ kulturella företeelser studeras. Arbetet får inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att stipendiet inte får beviljas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet.

Stipendiet får inte beviljas för fältstudier som medför stor risk för studentens eller berörda personer i vistelselandets personliga säkerhet. Läs mer i riktlinjerna om säkerhet och UD´s reserekommendationer samt försäkringar.

Om UD avråder för icke nödvändiga resor till visst land och / eller område betyder det att MFS-stipendium ej kan beviljas.

Läs mer på UD´s hemsida: