Kursen ersätts från HT14 av Filmkritik i teori och praktik, 15 hp

 

Kursen är densamma som kursen "Kulturkritik, filmkritik, reception (7,5hp" och har bara bytt namn.

Kurstakt: 50% - ges en dag i veckan.

Kursbeskrivning:

Kursens syfte är tvåfaldigt. Dels studerar vi kultur- och filmkritikens historia och teori utifrån angiven kurslitteratur och aktuella artiklar. Av tidsskäl kommer vi att koncentrera studierna till samtida svensk filmkritik i de större dagstidningarna, även om vi även kommer att komma in på europeisk och amerikansk kritik samt webbtidningar och bloggkultur. Dels ska ni själva författa och redigera tre recensioner; en kortare, en av medelformat och en lite längre.

Den lärarledda undervisningen består av sex föreläsningar, varav tre gästas av praktiserande filmkritiker som berättar om sitt arbete samt svarar på frågor, och tre textseminarier. Föreläsningarna fokuserar kurslitteraturen, som kontextualiseras och fördjupas via aktuella artikelexempel. På textseminarierna, som genomförs i halvgrupp, diskuterar vi de artiklar ni författat. Inför varje textseminarium ska ni dels ha skrivit en egen artikel, dels redigerat en medstudents artikel i undervisningsforumet Mondo. Efter textseminariet ges möjlighet att redigera om den egna texten och den slutgiltiga versionen lämnas in i samband med hemtentamen i slutet av kursen.

Kursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig:

  1. en översiktlig kunskap om filmkritikens idéhistoria utifrån ett västerländskt perspektiv med tonvikt på svenska fallstudier;
  2. kännedom om olika metoder för kritisk analys av film- och TV-material.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på följande sätt:

  • Genom författande av de tre artiklarna;
  • genom skriftliga kommentarer i Mondo till medstudenters artiklar;
  • genom en mindre omfattande hemtentamen vid kursens slut samt
  • genom aktiv närvaro vid textseminarierna.

Examinationsuppgifter och artiklar kan komma att kontrolleras genom programvaran Genuine Text, som spårar plagiat. Eventuellt fusk behandlas efter anmälan från prefekt eller studierektor av universitetets Disciplinnämnd.

Schema

Schemat till kursen hittar du här