Under kursen kommer du att:

  • träffa och samtala med aktivt verksamma film- och kulturkritiker, journalister och författare från ett antal etablerade medier (dagspress, teve, radio) samt ta del av deras olika publikationer
  • lära dig att skilja på och skriva olika texter, t ex dagstidningsrecension och tidskriftessä
  • få genomarbetad feedback, både individuellt och i textseminarier
  • se filmer som på ett konkret sätt tar upp ett antal filmkritiska skolor och inriktningar och även skriva recensioner av aktuella filmer på biorepertoaren
  • läsa en litteratur som ger dig en historisk orientering i kultur- och filmkritikens idéhistoria i ett både svenskt och internationellt perspektiv

Om kursansvarig lärare och föreläsare:

Kursansvarig är Professor Maaret Koskinen, med bred erfarenhet från det filmkulturella fältet i olika kapaciteter. Varit verksam som filmkritiker i Dagens Nyheter i över 25 år, ordförande för Svenska Filmkritikerförbundet, i redaktionskommittén för tidskrifter, ledamot i Guldbagge-juryn, Granskningsnämnden, styrelsen för Svenska Filmakademin och (f. n.) i styrelsen för Filminstitutet – allt med bäring på kursen.

Som forskare bland annat nominerad till Augustpriset för bästa faktabok för I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap. Nuvarande forskningsinriktning fokuserar nutida svensk spelfilmsproduktion i ett transnationellt perspektiv – även detta med bäring på kursen.

Se även: http://su.avedas.com/converis/person/1589
 

Vad skiljer 15-poängaren mot 7,5-poängaren?:

  • fler filmer
  • fler seminarier
  • mer individuell feedback
  • utökad och uppdaterad litteratur
  • sannolikt 8-9 föreläsningar, exklusive seminarier

Kursinformation

Kursens innehåll
Kursen erbjuder en kulturhistorisk kontextualisering av filmkritikens utveckling i såväl inhemsk som
internationell belysning. Härvidlag inbegrips en diskussion av begreppet kultur, kulturkritik och filmkritik, med anknytning till estetisk filosofi, idéhistoria och intermedialitet. Dessutom omfattar kursen ett antal fallstudier av framträdande västerländska kritiker i nutidshistoriskt perspektiv och även besök av aktivt verksamma kritiker inom olika svenska medier. Därutöver omfattar kursen praktiska moment i form av analysövningar i olika textgenrer, såsom recension, kulturartikel och tidskriftessä. Kursen är användbar för skrivande yrken, inom såväl bred journalistik som sådana med specialiserad kultur- och filmkritisk inriktning.
Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- redogöra för en rad teoretiska begrepp såsom kultur och kulturkritik utifrån estetisk filosofi, idéhistoria
och intermedialitet;

- kontextualisera filmkritikens utveckling utifrån sagda begrepp;

- uppvisa både teoretisk och praktisk kunskap om skillnader mellan olika textgenrer såsom kulturartikel,
recension och essä.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.

Föreläsningar och seminarier är obligatoriska.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Begränsningar
Kursen överlappar innehållsmässigt med kurserna FV1192 Filmkritik i teori och praktik, 7,5 hp och FV1191
Kulturkritik, filmkritik, reception, 7,5 hp till en omfattning av 7,5 hp och kan därför inte tas med i samma
examen som dessa kurser.