Kursen syftar till att utbilda kvinnliga arbetsledare i sitt nuvarande eller nära förestående ledar- och chefskap. Kursdagar: 15-16 september, 20-21 oktober, 24-25 november, 26-27 januari 2017. 265 medieledare/chefer har hitintills deltagit. Ansök senast den 18 april.

Ansökan Kvinnors ledarskap (24 Kb)

Kvinnor och ledarskap

 • Personlig ledarfilosofi
 • Kreativ redaktionsledning
 • Självkännedom och framträdande
 • Individuell coachning av kursledaren
 • Organisation, genus och ledning
 • Möten med erfarna medieledare
 • Medieframtid och förändringsledning
 • Att som handledare coacha undersökande journalistik
 • Att leda undersökande projekt
 • Mediejuridik och ekonomi
 • Medierätt och publiceringsbeslut
 • Arbetsrätt
 • Redaktionell ekonomi

Metod

upplevelsebaserad och reflektande lärande

Upplevelsebaserat lärande och reflektion används i moment kring ledarrollen, konflikt och ledarskap, arbetsgruppens utvecklingsfaser och coachträning.

Coachande förhållningssätt med fokus på styrkor

Det coachande förhållningssättet innebär att fokus läggs på varje deltagares och ledares styrkor, möjligheter och förutsättningar.

Leda sig själv för att kunna leda andra

Uppmärksamhet ges till självinsikt och medvetandegörande om det egna ledarskapet och kommunikationsstil. Målsättningen är att öka förståelsen för vilken påverkan det egna ledarskapet har på omgivningen.

Kursbeskrivning

Kursen binder samman tre olika kunskapsområden, nämligen för det första organisation, ledarskap och genus, för det andra metoder för handledning/coaching i fråga om undersökande journalistik och för det tredje medierätt, arbetsrätt och redaktionell ekonomi.
Med utgångspunkt i forskningens syn på vad som kännetecknar kvinnors position i manliga organisationsstrukturer belyses hur en personlig ledarfilosofi och ett inre ledarskap byggt på god självkännedom kan utvecklas för att tydliggöra kvinnor i ledarrollen. Till detta hör även retoriska övningar i att framträda inför en grupp.

Därtill tränas deltagarna i att formulera viktiga komponenter i en kreativ redaktions¬ledning, vilken inbegriper handledning i fråga om journalistisk undersökningsmetodik. Vidare belyses chefsrollen på strategisk nivå i anknytning till medierättsliga och arbetsrätts¬liga problem, och till frågor om hur ekonomi som styrinstrument.

Kursdatum & pris

Ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap är en uppdragsutbildning på Stockholms universitet och ger 7,5 hp. Deltagarna samlas vid 4 kurstillfällen om vardera 2 dagars för seminarier, föreläsningar, workshop och möten med erfarna mediechefer. I kursen ingår litteraturläsning. Mellan kursträffarna formulerar kursdeltagaren sina tankar kring det egna ledarskapet i form av ”paper”.
Studierna genomförs med fördel parallellt med ordinarie arbete då utbildningen i hög grad anknyter till den praktiska ledarrollen.

Plats: JMK, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet, Karlavägen 104, Box 27 861, 11593 Stockholm.
Pris: 30.000 exklusive moms

Anmälan

Anmälan senast 18 april. Undantag görs för senare besked om stipendium till den 19 augusti. Ladda ner ansökningsblankett nedan.

Kursledare: Cecilia Zadig, ledarskapsutvecklare, författare. 0708-84 82 11, cecilia.zadig@gmail.com, www.ceciliazadig.se