Om utbildningen

Det här är kursen för dig som vill ta ut en kandidatexamen i modevetenskap. Den ges på höstterminer och du behöver ha läst Modevetenskap I och II (60hp) och 60 hp i avslutade kurser för att vara behörig. Kursen knyter samman frågor om modets kulturella och sociala betydelser och som identitetsskapande företeelse med frågor om mode som produktionssystem. Kursen behandlar modeteori genom historien, mode som estetisk form och material likväl som representationer av mode inom visuella och textbaserade medier. Kursen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Kursens upplägg

Kursen består av två delkurser. Delkurs 1 innehåller tre moment – introduktion till modeteori, mode som konsumtionskultur samt mode som visuell kultur. Delkurs 2 bygger på självständigt uppsatsarbete som varvas med seminariediskussioner och handledarsamtal.

1. Modets betydelser, 15 hp

Delkursen ger en bred introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet modevetenskap. Därefter presenteras och diskuteras olika kulturella och samhällsvetenskapliga forsknings- och analysexempel av mode. Kursen syftar till att fördjupa och bredda dina historiska och teoretiska kunskaper om mode samt ge dig insyn i olika typer av material, metod och teori för att sedan kunna välja ämne, frågeställningar och tillvägagångssätt i din kandidatuppsats. Du examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

2. Kandidatuppsats, 15 hp

Under terminens andra hälft författar du en självständig uppsats i ett på förhand med kursansvarige och handledare överenskommet ämne inom modevetenskap. Det självständiga uppsatsarbetet stöds av individuell handledning och peer-review seminarier. Uppsatsen ventileras i seminarieform.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, peer-review förfarande, seminarier och handledning. Undervisningen kräver 80 % obligatorisk närvaro.

Föreläsningarna lyfter fram teoretiska perspektiv, begrepp och metoder och kopplar dessa till ett forskningsmaterial. De avser att ge dig en fördjupad förståelse för de resonemang som tas upp i kurslitteraturen. De kombineras med seminarier som syftar till fördjupning och diskussion av olika teman och teoretiska perspektiv. Seminarierna kräver aktivt deltagande.

Mer om kursen och ansökan