Förkunskapskrav och behörighet

Programmet vänder sig till dig som har Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne samt Engelska 6 och Svenska 3.

Om programmet

Masterprogrammet i journalistikstudier behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhälle, dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Programmet tar sig an dessa områden utifrån ett förändringsperspektiv med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller.

Den första terminen inleds med en kurs som överblickar det journalistikvetenskapliga forskningsfältet med särskild betoning på demokratifrågor. Därefter följer mer specialiserade kurser med inriktning mot medieekonomi och redaktionella strukturer, digitala och sociala medieplattformar, samt en kurs om journalistik och social förändring.

Den andra terminen inleds med en kurs som problematiserar journalistikens gestaltningsformer i relation till en deltagande digital mediekultur. En obligatorisk fakultetsgemensam kurs ger därefter kompetens i forskningsetik och vetenskaplighet. Därefter följer två valfria kurser om sammanlagt 15 hp.

Den tredje terminen ägnas åt forskningsmetodologi. Under sammanlagt tre kurser tränas studenterna i kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsdesign. Under denna termin ges också ytterligare en obligatorisk fakultetsgemensam kurs i akademisk engelska.

Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt examensarbetet vilket omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete i uppsatsform. Programmet syftar till att ge avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper i ämnet, förberedande både för självständigt utrednings- och forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom journalistik- och medieområdet.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska kurser inom huvudområdet journalistik omfattande totalt 90 hp, två obligatoriska fakultetsgemensamma kurser om totalt 15 hp, samt valfria kurser om 15 hp. Undervisningsspråket är svenska. Vissa kurser i programmet kan komma att ges på engelska. Programmet ger också behörighet till utbildning på forskarnivå.

Programmets upplägg

Termin för termin

Mer information och ansökan

Läs mer information om programmet och hur du ansöker i Stockholms universitets utbildningskatalog