Om programmet

Mediesystem och journalistiska praktiker förändras allt snabbare, samtidigt som journalistikens bevakningsområden expanderar från nationella till globala kontexter och ställer allt större krav på expertkunskaper. Utvecklingen av masterprogrammet i journalistik vid JMK är ett sätt att förnya journalistutbildningen och anpassa den till dessa genomgripande samhällsförändringar. Programmet lägger stor vikt vid att utveckla studenternas vetenskapliga och journalistiska kunskapsnivå genom att bygga vidare på de olika ämneskompetenser de studerande har med sig från sin grundexamen och stärka förutsättningarna för fördjupat journalistiskt arbete inom dessa specialområden. Dialogen mellan vetenskapligt kritiska och professionsnära perspektiv på journalistikens innehåll och arbetssätt är ett genomgående inslag i utbildningen. Masterprogrammet i journalistik ska på detta sätt kunna bidra till att förbättra den kvalificerade journalistikens möjligheter att tolka och analysera en komplex samtid präglad av globaliserad ekonomi och medialiserad politik.

Studenter produktion
Journaliststudenter i en av JMK:s redaktionssalar.
 

Masterprogrammet innehåller dels en kort praktik om två veckor, dels en möjlighet till 10-veckorspraktik. Det avslutande examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och kan utformas antingen som en traditionell vetenskaplig uppsats eller som ett kvalificerat journalistiskt arbete med en vetenskaplig analys av detta som redogör för och reflekterar kring arbetets teoretiska och metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Examensarbetet kan förläggas till en redaktion om detta underlättar genomförandet av uppgiften.

Mer information:

Studier på heltid

Studierna inom masterprogrammet bedrivs på heltid. Förutom föreläsningar och hemstudier ingår praktiska övningar på institutionen. Räkna därför med att studierna tar hela dagarna, fem dagar i veckan. Det är inte möjligt att arbeta dagtid eller bedriva andra studier parallellt med masterprogrammet vid JMK.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

  • Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B.
  • Behörighetskravet är en filosofie kandidatexamen i vilket ämne som helst.
  • Förhandsbesked kan ej ges, en behörighetsbedömning görs först efter 15 april när en komplett ansökan är inskickad.

Ansökan

Ansökan görs i 2 steg
Steg 1: gör en ansökan på antagning.se innan 15 april
Steg 2: ladda upp abstrakt och motivationsbrev till din ansökan på antagning.se
Ansökan görs via www.antagning.se.

Abstrakt och motivationsbrev

Abstraktet ska vara en sammanfattning på max 2 A4 sidor där kandidatsuppsatsens rubrik, syfte, frågeställningar, teoretisk ram, metod och konklusion ska finnas med.

Motivationsbrevet ska vara en mer personligt hållen text om dig själv och vad du förväntar dig av den sökta utbildningen.

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än vad vi har platser till görs ett urval. Urvalet baseras på en rangordning av de sökande utifrån följande kriterier där de viktigaste kommer först, men det är ändå en sammanvägd bedömning av samtliga aspekter som avgör rangordningen:

  1. Den inskickade abstraktens kvalitet avseende vetenskapligt skrivande, teoretiska och empiriska kunskaper.
  2. Sammansättningen av och betyg på de kurser som ingår i den avlagda akademiska examen.
  3. Motivationsbrevet.