Filmvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Utbildning
  6. Alla utbildningar
  7. Filmvetenskap
  8. Filmvetenskap Avancerad nivå - från A - Ö

Filmvetenskap Avancerad nivå - från A - Ö

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2021

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medieanvändning. Särskild uppmärksamhet ges den svenska film- och televisionskulturen i relation till internationella utvecklingsmönster på medieområdet, nationell film som begrepp, reception både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv samt olika visningskontexter. Kursen är uppbyggd kring en rad fallstudier som belyser olika forskningstraditioner och vetenskapliga förhållningssätt inom svensk filmforskning. Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

Filmupplevelse: teorier och tillämpningar, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2020

Kursen erbjuder teoretiska analysverktyg och mediehistorisk kunskap kring olika aspekter av upplevelse, affekt och engagemang i film och rörliga bilder. Klassiska förhållningssätt till filmbilden, till begrepp som “representation” och “åskådarskap” diskuteras, men även hur dessa kommer till uttryck i film- och videokonst. Uppkomsten av alternativa medieplattformar och visningskontexter kräver en kritisk omläsning av klassisk åskådarteori och relaterade begrepp. “Filmupplevelse” presenteras därför som ett teoretiskt ramverk där åskådarskap problematiseras bortom psykologi och individuell upplevelse, för att snarare analysera film som socialt och historiskt kodad mediekultur, skapat kulturellt minne, interaktiv skärmkultur eller medieattraktion. Kursupplägget är tematiskt med fokus på konceptuella exempel, där teoretiska frågor om till exempel tid, minne och mediering utforskas i dialog med såväl klassisk filmhistoria, digitala medier och samtidskonst.

Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2020

This course provides analytical tools for critically investigating contemporary media culture. By emphasizing "keywords", i.e. concepts, theories, and methodologies, the course offers an overview of key debates within contemporary cinema studies.

Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2021

Kursen erbjuder kritiska och analytiska verktyg för studier av rörlig bild i dagens föränderliga medielandskap. Medan forskningen inom det filmvetenskapliga forskningsfältet under senare årtionden utvecklat en mängd teoretiska förhållningssätt för att analysera film och television vad gäller representation, estetik, åskådarskap och medieindustrier ställer dagens medielandskap frågor som kräver ny vokabulär och nya kritiska perspektiv. Inom kursens ram diskuteras analytiska verktyg, utvecklade under senare år, som varit avgörande för forskningen kring den samtida mediekulturen. Särskild uppmärksamhet ägnas medieplattformar och infrastrukturer, digitala format, nya media och miljökonsekvenser, det globaliserade nätverkssamhället och den kulturella betydelse mediekonfigurationer har som vare sig är föreställande eller underhållande.

terminsstart

NYTT pga SU's beslut: Studentexpeditionerna och studievägledning - inga besök

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson/Annika Karlsson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post:

Modefrågor:

INFOfashion@ims.su.se

Filmfrågor

studentinfo@mail.film.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post:

Filmfrågor

studievagledare@mail.film.su.se

Modefrågor

studievagledarefashion@ims.su.se

Handbok

Studiehandbok Filmvetenskap

Här hittar du information som både är viktig och som du har stor nytta av under dina studier.

justnu
Daniel Hånberg Alonso Foto: Annika Hallman

Drivkraften är att berätta

DJ, författare, filmskribent, journalist och webbutvecklare. Daniel Hånberg Alonsos olika yrkesroller speglar det som han länge har varit intresserad av. Filmvetenskap blev hans första ämne på universitetet. Nu är han aktuell med en digital utställning om emojier.

Student berättar

”Jag har alltid valt det jag tycker är roligt och som intresserar mig.”

Läs vad student som läst utbildningen har att säga. Hur är det att plugga Filmvetenskap I, 30 hp?

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

Schema, litteratur och kursbeskrivningar

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK