Filmvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Utbildning
  6. Alla utbildningar
  7. Filmvetenskap
  8. Filmvetenskap Avancerad nivå - från A - Ö

Filmvetenskap Avancerad nivå - från A - Ö

Animerad film: En performativ historia, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2019

Under större delen av 1900-talets biografvisningar spelade animerad film i bästa fall en sekundär roll. Forskare och historiker har dock under senare år börjat uppmärksamma hur denna produktionsform utvecklades både inom och utanför Hollywoods verksamhetssfär. Utifrån betraktelsesätt från performancestudier erbjuder kursen en omfattande analys av den animerade filmens historia från dess teknologiska innovation tidigt 1900-tal, dess etableringen främst identifierad med Walt Disney under 1930- talet till nationell animerad film efter andra världskriget samt avslutas med en diskussion kring japansk animation.

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2020

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medieanvändning. Särskild uppmärksamhet ges den svenska film- och televisionskulturen i relation till internationella utvecklingsmönster på medieområdet, nationell film som begrepp, reception både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv samt olika visningskontexter. Kursen är uppbyggd kring en rad fallstudier som belyser olika forskningstraditioner och vetenskapliga förhållningssätt inom svensk filmforskning. Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2019

This course provides analytical tools for critically investigating contemporary media culture. By emphasizing "keywords", i.e. concepts, theories, and methodologies, the course offers an overview of key debates within contemporary cinema studies.

Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2020

Kursen erbjuder kritiska och analytiska verktyg för studier av rörlig bild i dagens föränderliga medielandskap. Medan forskningen inom det filmvetenskapliga forskningsfältet under senare årtionden utvecklat en mängd teoretiska förhållningssätt för att analysera film och television vad gäller representation, estetik, åskådarskap och medieindustrier ställer dagens medielandskap frågor som kräver ny vokabulär och nya kritiska perspektiv. Inom kursens ram diskuteras analytiska verktyg, utvecklade under senare år, som varit avgörande för forskningen kring den samtida mediekulturen. Särskild uppmärksamhet ägnas medieplattformar och infrastrukturer, digitala format, nya media och miljökonsekvenser, det globaliserade nätverkssamhället och den kulturella betydelse mediekonfigurationer har som vare sig är föreställande eller underhållande.

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson/Annika Karlsson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post: INFOfashion@ims.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post: studievagledarefashion@ims.su.se

Handbok

Studiehandbok Filmvetenskap

Här hittar du information som både är viktig och som du har stor nytta av under dina studier.

justnu
Daniel Hånberg Alonso Foto: Annika Hallman

Drivkraften är att berätta

DJ, författare, filmskribent, journalist och webbutvecklare. Daniel Hånberg Alonsos olika yrkesroller speglar det som han länge har varit intresserad av. Filmvetenskap blev hans första ämne på universitetet. Nu är han aktuell med en digital utställning om emojier.

Student berättar

”Jag har alltid valt det jag tycker är roligt och som intresserar mig.”

Läs vad student som läst utbildningen har att säga. Hur är det att plugga Filmvetenskap I, 30 hp?

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

Schema, litteratur och kursbeskrivningar

Utbildning

Sök schema i universitetets utbud (inloggning krävs)

Scheman för kurser på JMK
Mondo-puffbild