Filmvetenskap

Filmvetenskap - studiet av rörliga bilder

Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap. Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap, och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet. Undervisningen äger rum i Fimhuset vid Gärdet. 

Filmvetenskap - tips på kurs och programval

Filmvetenskap I 30 hp - ges både höst och vår

Film 1 30 hp

Det här är kursen för dig som vill börja med Filmvetenskap från grunden, kanske även ta en examen i. Kursen tar upp både historia och nutid. Du får se klassiker i biograferna i Filmhuset, men även mindre kända filmer, dokumentärer och TV-produktioner. Allt kommer ge dig fördjupad kunskap och upplevelser. Du kommer definitivt se film med nya ögon efter denna kurs som passar både dig som vill lära dig om rörlig bilds historia och även dig som vill arbeta med film praktiskt.

Sen kan du läsa Filmvetenskap II och Kandidatkursen i Filmvetenskap till Kandidatexamen.

Kandidatkurs i Filmvetenskap - ges både höst och vår

Kandidatkurs i Filmvetenskap

Här kan du få användning för allt du läst och lärt under dina kurser hos oss.

Det blir en termins heltidsstudier som du avslutar med ett examensarbete. Avslutad kandidatkurs kommer dessutom ge dig möjligheten att ta ut examen med filmvetenskap som huvudområde. 

Svensk film- och TV-kultur 15 hp - ges både höst och vår (engelska)


SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

Den här kursen ges helt på engelska och tar dig med på en resa genom det svenska landskapet inom tv och film. Kursen kan användas som breddningsstudier i filmvetenskap i en examen och läses även av många utbytesstudenter och programstudenter.

Masterprogram i Filmvetenskap

HMOVO

Vårt masterprogram väljer du efter att ha tagit en kandidatexamen. Programmet är även forskningsförberedande, så är du intresserad av att bli doktorand hos oss är detta programmet för dig. Programmet är internationellt och ges på engelska:

"The Master's Programme in Cinema Studies provides students with advanced knowledge, critical approaches, and a wide range of perspectives concerning moving images and the field of screen cultures in their on-going transitions. Past and present configurations of moving images are studied historically, aesthetically, and as cultural phenomena and practices."

 

Filmvetenskap Grundnivå - från A till Ö

Den japanska filmens kulturhistoria, Grundnivå, 7.5hp, HT 2018

Kursen som ges i samarbete med institutionen för orientaliska språk, ger en introduktion till Japans filmhistoria från 1900 till idag ur samhällspolitiska och estetiska perspektiv. Likheter och skillnader i förhållande till andra filmkulturer belyses såväl på stilistisk och tematisk nivå som ifråga om strukturer för produktion och distribution. Kursens centrala historiografiska begrepp är "klassisk film","film och nation",samt "modernitet och tradition”.

Dokumentärfilm och mediekulturer, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

Kursen ger grundläggande förståelse för begrepp och mediehistoriska sammanhang som rör dokumentärfilmens olika genrer, visningssammanhang och produktionsvillkor. Kursen ger medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som exempelvis upplysning; etnografisk film; politik och propaganda; protest; teveunderhållning.

Filmvetenskap - kandidatkurs, Grundnivå, 30.0hp, VT 2019

Det blir en termins heltidsstudier som du avslutar med ett examensarbete. Avslutad kandidatkurs kommer dessutom ge dig möjligheten att läsa våra kurser på avancerad nivå. I fokus står ett kvalificerat, självständigt arbete inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga ämnesfältet. Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, filmvetenskaplig teori och metodologiska problem. Tillsammans med Filmvetenskap I (60 hp), eller Filmvetenskap I 30hp plus Filmvetenskap II 30hp utmynnar en avklarad kandidatkurs till den ämnesfördjupning om 90 högskolepoäng som krävs för kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde. Kursen består av följande delkurser: KK 1 (15 hp) Fördjupningskurs - en kurs med föreläsningar och filmvisningar på heltid under första halvan av terminen. KK 2 (15 hp) Examensarbete - uppsatsens innehåll bygger vanligen i någon form på kursinnehållet i KK1 (annat innehåll kan godkännas av handledare) och äger rum under andra halvan av terminen. Delkursen avslutas med uppsatsseminarier och föregås av mindre seminarier och handledarmöten.

Filmvetenskap - kandidatkurs, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, teori och metodologi. I fokus står ett examensarbete inom ett forskningsområde inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen består av följande delkurser: Fördjupningskurs, 15 hp Examensarbete, 15 hp Delkursernas innehåll Fördjupningskurs, 15 hp Delkursen ger en fördjupad kunskap inom metodologiska frågor och centrala teoribildningar inom ett specifikt område inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen är starkt forskningsanknuten och utgör oftast den undervisande lärarens specialområde. Kursen kan ha skiftande innehåll från termin till termin. Fördjupningskursens forskningsområde för kommande termin anges på institutionens hemsida senast en månad före kursstart. Exempel på tidigare behandlade teman är olika aspekter av receptionsstudier i "And What Does the Audience Think" och "Get a Grip: Audiovisual Spectatorship and the Body", stilstudier i "Different Strains: Visual Style in Films by Renoir, Ophuls, Welles", transnationella frågeställningar i "Film och exil", historiografiska frågor i "Understanding Hollywood" samt "Production Studies" för att nämna några. Examensarbete, 15 hp Delkursen ger genom seminarier samt eget examensarbete en fördjupad kunskap inom det filmvetenskapliga forskningsområde som behandlats under förgående delkurs. I samråd med handledaren avgränsar studenten en frågeställning som blir föremål för ett självständigt examensarbete. Annat forskningsområde än den fördjupningskursen behandlar aktuell termin kan undantagsvis godkännas av handledare. Studenten ska med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under kandidatkursen planera och genomföra sitt examensarbete. Examensarbetet ska ventileras på seminarium och studenten ska även opponera på annan students examensarbete.

Filmvetenskap I, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

En termins grundkurs i filmvetenskap med tonvikt på filmens och den rörliga bildens historia, samt introduktion till ämnet Filmvetenskap. Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår. All undervisning äger rum i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Du får ca 40 filmer visade i biograf i Filmhuset - ca 40 föreläsningar med ledande filmvetare och forskare samt seminarier med fördjupande analyser och diskussioner. Filmvetenskap I ger en bred överblick över filmens kulturhistoria, dess olika publiker och uttryck. Förutom biografvisad film studeras även television, video och digitala medier. Kursen introducerar filmens olika studiefält och ger dig grundläggande verktyg att förstå och analysera filmen som mediekultur och underhållning, verklighetsskildring och bildkonst. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp 1: Introduktion till filmvetenskapliga studier 2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet 3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet 4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Filmvetenskap I, Grundnivå, 30.0hp, VT 2019

Kursen tar upp både historia och nutid. Du får se klassiker i biograferna i Filmhuset, men även mindre kända filmer, dokumentärer och TV-produktioner. Allt kommer ge dig fördjupad kunskap och upplevelser. Du kommer definitivt se film med nya ögon efter denna kurs som passar dig som vill lära dig om rörlig bilds historia, nutid och framtid. Ca 40 stycken biografvisade filmer får du räkna med att få se! Filmvsiningarna är en del av undervisningen och det hålls en föreläsning före eller efter filmen, dessutom har du också seminarier i mindre grupper som ger dig större chans att både lära känna studiekamrater och ämnet bättre Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp 1: Introduktion till filmvetenskapliga studier 2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet 3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet 4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Filmvetenskap II, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter aktuella kulturstudier och där du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II ger dig kunskap om film- och tv-studier och goda färdigheter i analysen av film och media. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp. 1: Film-och mediestudier - en teoretisk orientering: - Här fördjupar du din kunskap om olika teorier inom Filmvetenskap. Delkursen ger en mycket god grund till teorier som används inom humaniora. 2:Televisionen: Mediehistoria och populärkultur: - Här får du ta del av televisionens historia och betydelse som medium. 3: Kulturstudier och rörliga bilder: - Här får du ta del av "Cultural Studies" med fokus på den rörliga bilden. Postkoloniala teorier och genusteorier. En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. 4: Specialstudium: - en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet. En forskare presenterar aktuell forskning och Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vid formuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiska tillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande.

Filmvetenskap II, Grundnivå, 30.0hp, VT 2019

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter aktuella kulturstudier och där du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II ger dig kunskap om film- och tv-studier och goda färdigheter i analysen av film och media. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp. 1: Film-och mediestudier - en teoretisk orientering: - Här fördjupar du din kunskap om olika teorier inom Filmvetenskap. Delkursen ger en mycket god grund till teorier som används inom humaniora. 2:Televisionen: Mediehistoria och populärkultur: - Här får du ta del av televisionens historia och betydelse som medium. 3: Kulturstudier och rörliga bilder: - Här får du ta del av "Cultural Studies" med fokus på den rörliga bilden. Postkoloniala teorier och genusteorier. En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. 4: Specialstudium: - en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet. En forskare presenterar aktuell forskning och Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vid formuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiska tillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande.

Kulturkritik och kulturjournalistik, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

Kursen erbjuder en idéhistorisk kontextualisering av kulturkritikens och kulturjournalistikens utveckling i såväl inhemsk som internationell belysning. Härvidlag inbegrips en diskussion utifrån såväl kulturkritikbegreppet som andra opinionsgenrer som växte fram under 1900-talet. Dessutom omfattar kursen ett antal fallstudier av framträdande kritiker och kulturjournalister samt praktiska moment i form av egna tillämpningsövningar.

Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media, Grundnivå, 15.0hp, VT 2019

The course introduces postcoloniality both as a theoretical framework and an audiovisual field which address issues of cultural, ethnic and racialized differences. After the course, students are expected to be able to: - Understand and reflect on introduced concepts and approaches in postcolonial film/media studies. - Apply them to analysis of audiovisual media. The main focus of the course is on questions of visibility and privilege, marginalization and tolerance which relate postcolonial (media) theory to feminist and queer studies. Along with media viewings, the course consists of lectures, discussions, small writing assignments and a home exam.

Rörliga bilder i genusperspektiv, Grundnivå, 15.0hp, VT 2019

Moving Images and Gender addresses many questions concerning gender, sexuality and body issues in audiovisual imageries of the present and the past. Focusing on feminist film and media theories, the course offers tools to unravel hierarchies behind the seemingly self-evident gender settings in the media. After the course, students are expected to be able to: - Understand and reflect introduced concepts and approaches in feminist film/media studies. - Apply them to analysis of gender in moving images. Various ways of scrutinizing gendered, sexual and class-related power structures and body norms in feminist film and media studies are addressed during the course. Along with media viewings that range across various audiovisual genres and forms, the course consists of lectures, discussions, small writing assignments and a home exam.

Svensk film- och TV-kultur, Grundnivå, 15.0hp, VT 2019

The course provides an overview of the role of the moving image in Swedish culture and society during the last 100 years, a period when moving image culture became increasingly more important. Swedish film and television culture is presented in relation to international trends and developments in the field. Various approaches are considered, including the analysis of formal concerns combined with different socio-cultural perspectives as well as entertainment genres and avant-garde experiment. Industrial practice and film analysis are discussed with a focus on individual artists. Attention is also paid to case studies dealing with questions of criticism and reception. Recommended for exchange students and international free movers.

Svensk film- och TV-kultur, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

The course provides an overview of the role of the moving image in Swedish culture and society during the last 100 years, a period when moving image culture became increasingly more important. Swedish film and television culture is presented in relation to international trends and developments in the field. Various approaches are considered, including the analysis of formal concerns combined with different socio-cultural perspectives as well as entertainment genres and avant-garde experiment. Industrial practice and film analysis are discussed with a focus on individual artists. Attention is also paid to case studies dealing with questions of criticism and reception. Recommended for exchange students and international free movers.

Filmhuset

Kursinformation Filmvetenskap VT18

Här hittar du schema, kurslitteratur, kursplaner och kursbeskrivningar

Filmvetenskap Avancerad nivå - tips på nya kurser

Images of Sweden - Approaches to Swedish Film and Media Culture, 7.5 ECTS, VT 2019

FV7326

The course explores moving image media in Swedish cultural and social life from the breakthrough of the film until today’s media usage. Particular attention is given to the Swedish film and television culture in relation to international development patterns in the media field, national films as concepts, reception both from a national and international perspectives as well as different viewing frameworks...

New Media Studies - Beyond Screen Representation, 7.5 ECTS VT19

New Media Studies - Beyond Screen Representation, 7.5 ECTS

Cinema Studies is much more than the study of film and television. This course is for you who are interested in contemporary culture and technology and want to know more about present debates in media theory. Exploring a wide range of media forms from new perspectives, the course challenges the notion of what Cinema Studies really is....

Filmvetenskap Avancerad nivå - från A - Ö

Animerad film: En performativ historia, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2018

Under större delen av 1900-talets biografvisningar spelade animerad film i bästa fall en sekundär roll. Forskare och historiker har dock under senare år börjat uppmärksamma hur denna produktionsform utvecklades både inom och utanför Hollywoods verksamhetssfär. Utifrån betraktelsesätt från performancestudier erbjuder kursen en omfattande analys av den animerade filmens historia från dess teknologiska innovation tidigt 1900-tal, dess etableringen främst identifierad med Walt Disney under 1930- talet till nationell animerad film efter andra världskriget samt avslutas med en diskussion kring japansk animation.

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2019

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medieanvändning. Särskild uppmärksamhet ges den svenska film- och televisionskulturen i relation till internationella utvecklingsmönster på medieområdet, nationell film som begrepp, reception både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv samt olika visningskontexter. Kursen är uppbyggd kring en rad fallstudier som belyser olika forskningstraditioner och vetenskapliga förhållningssätt inom svensk filmforskning. Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2018

This course provides analytical tools for critically investigating contemporary media culture. By emphasizing "keywords", i.e. concepts, theories, and methodologies, the course offers an overview of key debates within contemporary cinema studies.

Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2019

Kursen erbjuder kritiska och analytiska verktyg för studier av rörlig bild i dagens föränderliga medielandskap. Medan forskningen inom det filmvetenskapliga forskningsfältet under senare årtionden utvecklat en mängd teoretiska förhållningssätt för att analysera film och television vad gäller representation, estetik, åskådarskap och medieindustrier ställer dagens medielandskap frågor som kräver ny vokabulär och nya kritiska perspektiv. Inom kursens ram diskuteras analytiska verktyg, utvecklade under senare år, som varit avgörande för forskningen kring den samtida mediekulturen. Särskild uppmärksamhet ägnas medieplattformar och infrastrukturer, digitala format, nya media och miljökonsekvenser, det globaliserade nätverkssamhället och den kulturella betydelse mediekonfigurationer har som vare sig är föreställande eller underhållande.

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

Schema, litteratur och kursbeskrivningar

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post: studentinfo@mail.film.su.se

Clara Fagerlind
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post: INFOfashion@ims.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post: studievagledare@mail.film.su.se

Utbildning

Scheman för kurser på JMK
Mondo-puffbild