Filmvetenskap


SONY PICTURES CLASSICS / WANSELIUS, BENGT/ Album / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only
Filmhuset

Kursinformation Filmvetenskap VT18

Här hittar du schema, kurslitteratur, kursplaner och kursbeskrivningar

Program

Kurser

Kulturkritik och kulturjournalistik 15 hp

Credit
Charles Joseph Travies de Villiers / Bridgeman Art Library / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only

I höst ger vi en ny kurs i samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS. Den vänder sig både till redan yrkesverksamma kulturjournalister men även dig som är intresserad av kulturkritik och kulturjournalistik. Kursen erbjuder föreläsningar om kulturkritikens historia och teorier samt praktiska moment där du får skriva texter inom kulturjournalistik. Du undervisas av lärare och forskare inom området och vi kommer även ha yrkesverksamma gästföreläsare.

SISU Search - Stockholms universitet

Arkiv i praktiken: Från analoga arkiverfarenheter till digitala, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2018

Kursen erbjuder kritiska och analytiska verktyg för studier av dagens arkiv. Forskningsseminariet ger perspektiv på olika arkivkonstellationer (ur ett historiskt perspektiv), skärningspunkter dem emellan, samt hur forskning och historiografier inom det filmvetenskapliga forskningsfältet har påverkats av dessa förändringar vad gäller tillgång till material och tillgänglighet till “Big Data”. Seminariet baseras på fallstudier och exempel på olika vetenskapliga förhållningssätt till arkivmaterial.

Den japanska filmens kulturhistoria, Grundnivå, 7.5hp, HT 2018

Kursen som ges i samarbete med institutionen för orientaliska språk, ger en introduktion till Japans filmhistoria från 1900 till idag ur samhällspolitiska och estetiska perspektiv. Likheter och skillnader i förhållande till andra filmkulturer belyses såväl på stilistisk och tematisk nivå som ifråga om strukturer för produktion och distribution. Kursens centrala historiografiska begrepp är "klassisk film","film och nation",samt "modernitet och tradition”.

Dokumentärfilm och mediekulturer, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

Kursen ger grundläggande förståelse för begrepp och mediehistoriska sammanhang som rör dokumentärfilmens olika genrer, visningssammanhang och produktionsvillkor. Kursen ger medieteoretisk fördjupning kring dokumentären som exempelvis upplysning; etnografisk film; politik och propaganda; protest; teveunderhållning.

Filmformens arkeologi och 1800-talets mediekonvergens, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2018

The course discusses the archaeology of film form concentrating on nineteenth-century antecedents to film represented by the technologies of the camera obscura, the camera lucida, the painted panorama, lithography, photography, and cinematography. Particular attention is devoted to the articulation of space in early film (up to c. 1915) and its relation to the archaeology of film form. With regard to the latter, analysis attends to developments in the mapping of space in eighteenth- and early-nineteenth-century cartography and topographical view, the nineteenth-century panorama, repoussoir, and the carrying of the eye by virtual and non-virtual means in lithographs and photographs where the rise of the tourist of the picturesque intersects with the introduction of the photographic album as a repository for professional and amateur image-making. The course addresses the manner in which lithographs, photographs, stereographs, and film provided new modes of interaction with the written word, and supervised a realm of media convergence where earlier modes of representation (topographical illustration, the picturesque, painted panoramas) were refashioned.

Filmvetenskap - kandidatkurs, Grundnivå, 30.0hp, VT 2018

Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, teori och metodologi. I fokus står ett examensarbete inom ett forskningsområde inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen består av följande delkurser: Fördjupningskurs, 15 hp Examensarbete, 15 hp Delkursernas innehåll Fördjupningskurs, 15 hp Delkursen ger en fördjupad kunskap inom metodologiska frågor och centrala teoribildningar inom ett specifikt område inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen är starkt forskningsanknuten och utgör oftast den undervisande lärarens specialområde. Kursen kan ha skiftande innehåll från termin till termin. Fördjupningskursens forskningsområde för kommande termin anges på institutionens hemsida senast en månad före kursstart. Exempel på tidigare behandlade teman är olika aspekter av receptionsstudier i "And What Does the Audience Think" och "Get a Grip: Audiovisual Spectatorship and the Body", stilstudier i "Different Strains: Visual Style in Films by Renoir, Ophuls, Welles", transnationella frågeställningar i "Film och exil", historiografiska frågor i "Understanding Hollywood" samt "Production Studies" för att nämna några. Examensarbete, 15 hp Delkursen ger genom seminarier samt eget examensarbete en fördjupad kunskap inom det filmvetenskapliga forskningsområde som behandlats under förgående delkurs. I samråd med handledaren avgränsar studenten en frågeställning som blir föremål för ett självständigt examensarbete. Annat forskningsområde än den fördjupningskursen behandlar aktuell termin kan undantagsvis godkännas av handledare. Studenten ska med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under kandidatkursen planera och genomföra sitt examensarbete. Examensarbetet ska ventileras på seminarium och studenten ska även opponera på annan students examensarbete.

Filmvetenskap - kandidatkurs, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, teori och metodologi. I fokus står ett examensarbete inom ett forskningsområde inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen består av följande delkurser: Fördjupningskurs, 15 hp Examensarbete, 15 hp Delkursernas innehåll Fördjupningskurs, 15 hp Delkursen ger en fördjupad kunskap inom metodologiska frågor och centrala teoribildningar inom ett specifikt område inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen är starkt forskningsanknuten och utgör oftast den undervisande lärarens specialområde. Kursen kan ha skiftande innehåll från termin till termin. Fördjupningskursens forskningsområde för kommande termin anges på institutionens hemsida senast en månad före kursstart. Exempel på tidigare behandlade teman är olika aspekter av receptionsstudier i "And What Does the Audience Think" och "Get a Grip: Audiovisual Spectatorship and the Body", stilstudier i "Different Strains: Visual Style in Films by Renoir, Ophuls, Welles", transnationella frågeställningar i "Film och exil", historiografiska frågor i "Understanding Hollywood" samt "Production Studies" för att nämna några. Examensarbete, 15 hp Delkursen ger genom seminarier samt eget examensarbete en fördjupad kunskap inom det filmvetenskapliga forskningsområde som behandlats under förgående delkurs. I samråd med handledaren avgränsar studenten en frågeställning som blir föremål för ett självständigt examensarbete. Annat forskningsområde än den fördjupningskursen behandlar aktuell termin kan undantagsvis godkännas av handledare. Studenten ska med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under kandidatkursen planera och genomföra sitt examensarbete. Examensarbetet ska ventileras på seminarium och studenten ska även opponera på annan students examensarbete.

Filmvetenskap I, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

En termins grundkurs i filmvetenskap med tonvikt på filmens och den rörliga bildens historia, samt introduktion till ämnet Filmvetenskap. Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår. All undervisning äger rum i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Du får ca 40 filmer visade i biograf i Filmhuset - ca 40 föreläsningar med ledande filmvetare och forskare samt seminarier med fördjupande analyser och diskussioner. Filmvetenskap I ger en bred överblick över filmens kulturhistoria, dess olika publiker och uttryck. Förutom biografvisad film studeras även television, video och digitala medier. Kursen introducerar filmens olika studiefält och ger dig grundläggande verktyg att förstå och analysera filmen som mediekultur och underhållning, verklighetsskildring och bildkonst. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp 1: Introduktion till filmvetenskapliga studier 2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet 3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet 4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Filmvetenskap I, Grundnivå, 30.0hp, VT 2018

En termins grundkurs i filmvetenskap med tonvikt på filmens och den rörliga bildens historia, samt introduktion till ämnet Filmvetenskap. Det här är kursen du väljer om du vill studera filmvetenskap från grunden. Delar av undervisningen kan ske på engelska. Examination sker på svenska. Kursen ges både höst och vår. All undervisning äger rum i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Du får ca 40 filmer visade i biograf i Filmhuset - ca 40 föreläsningar med ledande filmvetare och forskare samt seminarier med fördjupande analyser och diskussioner. Filmvetenskap I ger en bred överblick över filmens kulturhistoria, dess olika publiker och uttryck. Förutom biografvisad film studeras även television, video och digitala medier. Kursen introducerar filmens olika studiefält och ger dig grundläggande verktyg att förstå och analysera filmen som mediekultur och underhållning, verklighetsskildring och bildkonst. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp 1: Introduktion till filmvetenskapliga studier 2: Filmhistorisk översiktskurs 1 - de rörliga bildernas historia från 1800-talet till och med 1920-talet 3: Filmhistorisk översiktskurs 2 - de rörliga bildernas historia från och med 1930-talet till och med 1960-talet 4: Filmhistorisk översiktskurs 3 - de rörliga bildernas historia från och med 1970-talet till dagens skiftande medielandskap

Filmvetenskap II, Grundnivå, 30.0hp, HT 2018

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter aktuella kulturstudier och där du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II ger dig kunskap om film- och tv-studier och goda färdigheter i analysen av film och media. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp. 1: Film-och mediestudier - en teoretisk orientering: - Här fördjupar du din kunskap om olika teorier inom Filmvetenskap. Delkursen ger en mycket god grund till teorier som används inom humaniora. 2:Televisionen: Mediehistoria och populärkultur: - Här får du ta del av televisionens historia och betydelse som medium. 3: Kulturstudier och rörliga bilder: - Här får du ta del av "Cultural Studies" med fokus på den rörliga bilden. Postkoloniala teorier och genusteorier. En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. 4: Specialstudium: - en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet. En forskare presenterar aktuell forskning och Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vid formuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiska tillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande.

Filmvetenskap II, Grundnivå, 30.0hp, VT 2018

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Delkurserna har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter aktuella kulturstudier och där du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II ger dig kunskap om film- och tv-studier och goda färdigheter i analysen av film och media. Du läser 4 delkurser om 7,5 hp. 1: Film-och mediestudier - en teoretisk orientering: - Här fördjupar du din kunskap om olika teorier inom Filmvetenskap. Delkursen ger en mycket god grund till teorier som används inom humaniora. 2:Televisionen: Mediehistoria och populärkultur: - Här får du ta del av televisionens historia och betydelse som medium. 3: Kulturstudier och rörliga bilder: - Här får du ta del av "Cultural Studies" med fokus på den rörliga bilden. Postkoloniala teorier och genusteorier. En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. 4: Specialstudium: - en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet. En forskare presenterar aktuell forskning och Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vid formuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiska tillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande.

Kulturkritik och kulturjournalistik, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

Kursen erbjuder en idéhistorisk kontextualisering av kulturkritikens och kulturjournalistikens utveckling i såväl inhemsk som internationell belysning. Härvidlag inbegrips en diskussion utifrån såväl kulturkritikbegreppet som andra opinionsgenrer som växte fram under 1900-talet. Dessutom omfattar kursen ett antal fallstudier av framträdande kritiker och kulturjournalister samt praktiska moment i form av egna tillämpningsövningar.

Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor, Avancerad nivå, 7.5hp, HT 2018

This course provides analytical tools for critically investigating contemporary media culture. By emphasizing "keywords", i.e. concepts, theories, and methodologies, the course offers an overview of key debates within contemporary cinema studies.

Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media, Grundnivå, 15.0hp, VT 2018

The course introduces postcoloniality both as a theoretical framework and an audiovisual field which address issues of cultural, ethnic and racialized differences. After the course, students are expected to be able to: - Understand and reflect on introduced concepts and approaches in postcolonial film/media studies. - Apply them to analysis of audiovisual media. The main focus of the course is on questions of visibility and privilege, marginalization and tolerance which relate postcolonial (media) theory to feminist and queer studies. Along with media viewings, the course consists of lectures, discussions, small writing assignments and a home exam.

Rörliga bilder i genusperspektiv, Grundnivå, 15.0hp, VT 2018

Moving Images and Gender addresses many questions concerning gender, sexuality and body issues in audiovisual imageries of the present and the past. Focusing on feminist film and media theories, the course offers tools to unravel hierarchies behind the seemingly self-evident gender settings in the media. After the course, students are expected to be able to: - Understand and reflect introduced concepts and approaches in feminist film/media studies. - Apply them to analysis of gender in moving images. Various ways of scrutinizing gendered, sexual and class-related power structures and body norms in feminist film and media studies are addressed during the course. Along with media viewings that range across various audiovisual genres and forms, the course consists of lectures, discussions, small writing assignments and a home exam.

Svensk film- och TV-kultur, Grundnivå, 15.0hp, HT 2018

The course provides an overview of the role of the moving image in Swedish culture and society during the last 100 years, a period when moving image culture became increasingly more important. Swedish film and television culture is presented in relation to international trends and developments in the field. Various approaches are considered, including the analysis of formal concerns combined with different socio-cultural perspectives as well as entertainment genres and avant-garde experiment. Industrial practice and film analysis are discussed with a focus on individual artists. Attention is also paid to case studies dealing with questions of criticism and reception. Recommended for exchange students and international free movers.

Svensk film- och TV-kultur, Grundnivå, 15.0hp, VT 2018

The course provides an overview of the role of the moving image in Swedish culture and society during the last 100 years, a period when moving image culture became increasingly more important. Swedish film and television culture is presented in relation to international trends and developments in the field. Various approaches are considered, including the analysis of formal concerns combined with different socio-cultural perspectives as well as entertainment genres and avant-garde experiment. Industrial practice and film analysis are discussed with a focus on individual artists. Attention is also paid to case studies dealing with questions of criticism and reception. Recommended for exchange students and international free movers.

Vad hände med Ingmar Bergman? Mottagande, teorier och akademiska agendor— En fallstudie, Avancerad nivå, 7.5hp, VT 2018

Kursen erbjuder en undersökning och diskussion av Bergmans verk, historiskt såväl som teoretiskt, utifrån en mångfald av perspektiv och tillvägagångssätt: svensk filmhistoria, såväl som nationell, regional och transnationell teori; mediearkeologiska betraktelsesätt; revisionistiska auteurstudier; sociopolitiska, kulturella och genus/queerstudier etcetera. Bakgrund till kursen: Det har ibland sagts att den akademiska världen förnyar sig själv genom att omättligt förtära sin egen historia: en dag är vissa fenomen värda att utforska, nästa synes de helt obsoleta och fokus riktas mot ett annat håll. Detta gäller i hög grad även för det filmvetenskapliga forskningsfältet, i vilket fenomen kan omvärderas beroende på kulturella och sociala förändringar men även förhållanden inom den akademiska verkligheten. Ett tacksamt exempel att studera utifrån detta perspektiv är Ingmar Bergmans mångfasetterade produktion under fyra decennier. Kursen består av en serie föreläsningar/seminarier ledda av lärare vid Enheten för filmvetenskap i linje med ämnets tvärvetenskapliga traditioner och forskarnas specialområden.

Christian Rossipal

"Filmvetenskapen var lite av ett uppvaknande"

Christian Rossipal tog sin kandidatexamen i filmvetenskap 2015. I dag läser han masterprogrammet och jobbar som frilansare inom filmproduktion.

schema, litteratur och kursbeskrivningar

Kontakt

Studentexpeditionen

Mattias Johannesson
Telefon: 08 – 674 76 27
E-post: studentinfo@mail.film.su.se

Studievägledning

Studievägledare: Henrik Schröder
Telefon: 08 – 674 76 28 
E-post: studievagledare@mail.film.su.se

Scheman för kurser på JMK
Mondo-puffbild