Studien som kommer genomföras mellan 2016-2019 bygger på intervjuer, övergripande innehållsanalyser samt ett antal fallstudier inriktade på kulturdebatter och kulturjournalistikens förhållande till utrikesjournalistiken. Forskarlaget bakom projektet "Kulturjournalistikens världar: politik och kultur i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv" består utöver professor Kristina Riegert och docent Anna Roosvall från Institutionen för mediestudier, IMS, även av lektor Andreas Widholm, Södertörns högskola.

– Migration, rasism, yttrandefrihet och ”kulturella konflikter” utgör några av vår tids mest omdebatterade frågor. Detta kan ses i ljuset av hur samhället i allt högre grad påverkas av den pågående globaliseringen. I det här sammanhanget har journalistiken en särskilt viktig roll, både som arena för debatt och reflektion, och som granskare av de samhälleliga konsekvenserna av globaliseringen. Inom medieforskningen har det länge funnits en tradition av att studera hur globaliseringen beskrivs och tolkas inom utrikesjournalistiken, medan kulturjournalistiken lämnats i princip ostuderad, skriver Riegert, Roosvall och Widholm i sin projektbeskrivning

Forskarlaget kommer undersöka hur omvärlden skildrats i svensk kulturjournalistik i press, radio och TV mellan 1980-2010-talet. Dessa fyra decennier har enligt forskarna präglats av globala geopolitiska omdaningar, nya internetbaserade medieformer men även stora förändringar i mediebranschen.

– Syftet är att utforska hur kulturjournalistiken bidrar till förståelsen av omvärlden och människors relation till den. Mer specifikt studerar vi hur svensk kulturjournalistik – genom de sätt på vilket den praktiserats och definierats inom olika medieinstitutioner vid olika tidpunkter – beskriver platser, människor och händelser i vår omvärld.

Utöver forskningsprojektet om Kulturjournalistik fick även Filmfeminism medel från VR. 

Projektbeskrivning
 
Läs hela projektbeskrivningen (333 Kb) av Kulturjournalistikens världar