JOURNALISTIK                            
2 doktorandtjänster

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP    
2 doktorandtjänser

Av särskild vikt är ansökans relevans för institutionens forskningsinriktningar.

Läs mer om JMK:s forskningsinriktningar här.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid JMK krävs att sökanden.

a) har grundläggande behörighet, vilket omfattar avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper, samt

b) har särskild behörighet, vilket omfattar examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller i huvudsak motsvarande kunskaper, förvärvade inom eller utom landet.

Forskningsplanen. Forskningsplanen skall redovisa avhandlingsarbetets syfte och problemställningar, tänkt empiriskt underlag samt teoretiska och metodiska överväganden. Planen, som även skall innehålla en tidsplan för genomförande av utbildningen, skall omfatta 7-9 sidor.

Ansökan
 Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökan skall följas.
Fakultetens centrala utlysning av platser i utbildningen på forskarnivå hittas här.

Beslut om antagning fattas av prefekt/institutionsstyrelsen.

För ytterligare information kontakta studierektorn för forskarutbildning, Kristina Riegert, tel 08 16 31 96. kristina.riegert@ims.su.se.

Välkommen med din ansökan!