Anja Hirdman, Anna Roosvall och Andreas Widholm Foto: Anna Karin Landin resp. Svante Emanuelli
Anja Hirdman, Anna Roosvall och Andreas Widholm Foto: Anna Karin Landin © 2016 (Hirdman) resp. Svante Emanuelli © 2017 (Roosvall, Widholm)


Anna Roosvall och Andreas Widholms studie av journalistiken visar att "många av de stora riksmedierna rört sig mot att producera mer tolkande journalistik". I den nyutgivna antologin Nyheter - allt mer en tolkningsfråga skriver de att journalistisk "objektivitet och subjektivitet, liksom deskription och tolkning inte bör ses som journalistiska dikotomier, utan tvärtom som nödvändiga beståndsdelar för att nyhetsmedierna ska kunna fullgöra sina demokratiska uppgifter".  

Anja Hirdman som också medverkat i antologin nådde i sin studie fram till tre slående forskningsresultat: 

  1. den jämlika könsfördelningen hos reportrar i svensk nyhetsjournalistik
  2. det låga antalet kvinnor som källor inom politik och ekonomi i synnerhet
  3. samt dominansen av kvinnliga reportrar i audiovisuella kanaler

Hon slår även fast att det är en uppenbar brist när viktiga samhällsfrågor diskuteras att andelen "kvinnor i svenska nyheter i bästa fall fortsätter utgöra en tredjedel av de källor som kommer till tals inom politik och ekonomi". Enligt Anja Hirdman är detta extra förvånande med tanke på vi har en hög representation av kvinnliga politiker i Sverige. Hon skriver vidare att: "Denna skilda synlighet i nyhetsjournalistikens källor och ämnen riskerar att förmedla en genusstereotyp nyhetsvärld där män talar om och förkroppsligar politik, sport och ekonomi och där kvinnor i högre utsträckning ger kropp, ansikte och röst åt den intima, familjära och emotionella världen".

Andra trender som Institutet för mediestudier hittat i sin innehållsanalys 

  • Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i medier sedan 2007.
  • Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som publiceras.
  • Politik är vanligaste ämnesområdet i svenska medier.

Fakta 

Igår presenteras boken Nyheter - allt mer en tolkningsfråga under ett seminarium i Stockholm, i regi av Institutet för mediestudier. Den innehållsanalys som institutet utfört har genomförts i fyra etapper, och över 20 000 nyheter har analyserats.
Institutet för mediestudier, fd Sim(o), bör ej förväxlas med universitetsinstitutionen Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet där de tre ovan nämnda medieforskarna verkar.