FRÅGA: Hur startade Storylab?

SVAR: Det var Matilda E Hanson, då lärare vid journalistprogrammet vid JMK som först presenterade idén till Storylab. Skälet var att hon såg ett stort behov av att utveckla den digitalt berättade journalistiken. Som projektledare planerade hon och Malin Picha Edvardsson vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, utbildningen som byggde på att ett samarbete mellan journalist- och ingenjörsstudenter. Anna Careborg från Svenska Dagbladet var också med i Storylab.FRÅGA: Vad var tanken med projektet?

SVAR: Med dagens föränderliga medielandskap ställs andra krav på journalistutbildningarna för att de ska vara relevanta för studenterna. Ny teknologi ger nya innovativa journalistiska möjligheter och därför ser vi det som nödvändigt att journalister och ingenjörer i medieteknik samarbetar mer för att åstadkomma en hållbar mediebransch


FRÅGA: Vilka är de viktigaste resultaten ni kom fram till i er studie?

SVAR: 
Studien visar att Storylab var mycket uppskattat bland studenterna och att projektet gav dem användbara färdigheter för deras yrkesliv. Vår undersökning visar också att studenterna anger att samarbetsförmåga är en viktig faktor för mediebranschen i framtiden.FRÅGA: Vilka attityder hade och vilka erfarenheter fick studenterna av projektet? 

SVAR:
 Vi ville undersöka hur studenterna uppfattade samarbetsprojektet. Syftet var också identifiera och reflektera över de utmaningar man möter när man arbetar tillsammans över disciplingränser.


FRÅGA: Journalisterna hade ju olika utbildningsbakgrund (journalistutbildning vs. ingenjörsutbildning). Hur fungerade det överlag?

SVAR: 
Studenterna arbetade i grupper och i de allra flesta fungerade samarbetet väl. Några studenter såg samarbetshinder i att deltagarna inte var lika motiverade. Något som flera tog upp var att tiden för samarbetet var för knapp.

 


FRÅGA: Vilka lärdomar kan man dra av projektet när man sätter ihop dagens journalistutbildningar?

SVAR: 
Som jag nämnde så menar vi att samarbete mellan journalister och utvecklare är nödvändig för att åstadkomma en hållbar mediebransch. Vi argumenterar för att det samarbetet måste starta redan under utbildningstiden. En annan lärdom är vikten av att hjälpa studenterna att överbrygga skillnader och åstadkomma en gemensam grund mellan deltagarna.


FRÅGA: På vilket sätt var JMK:s journaliststudenter och KTH:s ingenjörsstudenter bättre rustade för framtidens medielandskap än andra studenter som inte gått samma kurs?

SVAR: Det finns flera fördelar med att samarbeta över disciplinsgränder. Studenterna uppgav att de hade fått större förståelse för varandras kunskaper och att de kunde se ömsesidiga fördelar med att arbeta tillsammans. En student uttryckte det så här: ”Samarbetet handlar om att lära känna dig själv genom att träffa andra.”


Studien

Storylab Lessons - A Collaborative Project Between Courses in Journalism and Media Technology. (Nordicom Review, November 21, 2017, by Gunilla Hultén and Malin Picha Edwardsson). 


Tidigare artiklar om Storylab