Att JMK ger akademisk grundutbildning både i yrkesförberedande studier för journalistyrket och i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap sätter prägel på enhetens kultur och miljö. Detta sker inte minst genom att erfarenheter och kompetenser både från journalistikens yrkesområden och akademiska studier och forskning blandas.

JMK bildades som institution 1989 genom en sammanslagning av dåvarande Journalisthögskolan och Centrum för masskommunikationsforskning. Därmed samlades all utbildning och forskning i journalistik, information och masskommunikation vid Stockholms universitet inom en institution. De två senare områdena utgör idag ämnet medie – och kommunikationsvetenskap, som har en lång tradition, men där professuren vid Stockholms universitet tillkom 1991. Journalistik som akademiskt ämne inrättades 1990 samtidigt med den första professuren i journalistik. Forskarutbildning i båda dessa ämnen startade 1990-91 och hittills har 39 disputationer ägt rum på JMK. Forskningen vid enheten är intensiv och en rad projekt är för närvarande under arbete, projekt som omspänner breda medieområden.

Den här utvecklingen kan ses i ett sammanhang av mediesystemets allt större betydelse i samhällsliv och kultur, något som ökar behovet av kunskaper om medier både bland yrkesutövare och bland många som verkar i andra yrken och roller. JMK är stadd i en utvecklingsfas som bland annat handlar om hur utbildningen för framtidens journalistik ska forma sig, men också om utvecklingen av medie- och kommunikationsvetenskap som ett betydelsefullt kunskapsområde för allt fler grupper i samhället.

Utbildning i journalistik på grundnivå ges i det sammanhållna Journalistprogrammet - kandidatprogram (180 hp). Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap studeras i form av fristående kurser upp till kandidatnivå (90 hp). På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i journalistik (120 hp) och ett tvåårigt engelskspråkligt masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap (media and communication studies) (120 hp). På JMK finns också forskarutbildning inom de två huvudområdena Journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap.

En del av JMK:s verksamhet inriktar sig på vidareutbildning och fortbildning av yrkesgrupper inom medieområdet som exempelvis yrkesverksamma journalister. JMK ser det som angeläget att vidareutveckla och fördjupa kontakterna med olika samhällsområden för att därigenom öka kunskaper och insikter om medieområdet.