Lärarmobilitet

Lärarmobilitet vid IMS

Alla anställda lärare och undervisande doktorander har möjlighet att resa till IMS partneruniversitet inom Europa. Utbytet är en chans till yrkesmässig och personlig utveckling och medfinansieras av EU och Nordiska ministerrådet.

Medel beviljas för undervisning på grund- avancerad- och forskarnivå samt för vissa konferenser inom Nordplusnätverk (ej forskningsrelaterat).

Lärarmobilitet villkor

  • Möjligt att besöka IMS 15 Erasmus- och 21 Nordpluspartners
  • min 8h/2 dagars undervisning/arbetstid
  • endast undervisning, handledning eller examination
  • doktorander kan åka som lärare

Ersättning

Ersättning för resor och uppehälle utgår och IMS står för hela kostnaden. Bokningar hateras som vanligt enl. gällande rese- och bokningspolicy. Arbetstid under utbytet räknas inte av mot undervisningstid på IMS.

 

Lärarmobilitet via Erasmus+

IMS har mobilitetsavtal genom Erasmus+ med en lång rad universitet inom Europa. Som lärare kan du besöka ett av våra partneruniversitet och undervisa från 2 dagar upp till 2 månader. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Även doktorander kan åka som lärare.

Lärarmobilitet via Nordplus

IMS är medlem i två nordiska nätverk som täcker ämnesområdena filmvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Som lärare kan du undervisa, handleda uppsatser, eller delta i utvecklingsarbete av undervisning/undervisningsmaterial samt i aktiviteter knutna till arbetslivet eller i anslutning till praktik.