Lönestege. GENREBILD. Foto: Pavlo Vakhrushev © Mostphotos
Lönerevision sker enligt gällande kollektivavtal. GENREBILD. Foto: Pavlo Vakhrushev © Mostphotos


In English: Criteria for the department's PhD student salary scale

Bedömningen av hur långt en doktorand har kommit är en sammantagen bedömning av avklarade kurser och avhandlingsarbete. Detta kan se olika ut för respektive doktorand. När det gäller kursarbetet klarar en del av alla kurser under första delen av studietiden. Andra gör det inte, vilket kan bero på ämne, inriktning, behovet hos enskilda forskningsprojekt samt inte minst tillgången på relevanta kurser, som kan skifta från termin till termin. Kursfordringar samt antalet avhandlingskapitel kan variera, beroende till exempel på avhandlingens teoretiska respektive empiriska tyngdpunkt. Dessutom har doktorandutbildningen på de tre enheterna något olika struktur och riktlinjer. Vägledande för en bedömning av doktorandstegen vid IMS är som följer:


50 procent av fordringarna för doktorsexamen
 

FILMVETENSKAP

Mittseminarium (bestående av en introduktion och två avhandlingskapitel) samt 75% av kurspoängen bör vara avklarade. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).


JMK

En godkänd avhandlingsplan samt 50% av kurspoängen bör vara avklarade (30 hp). Manuset bör innehålla en tydlig disposition, introduktion, teori, metodkapitel samt minst ett empirikapitel. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).


MODEVETENSKAP

En godkänd avhandlingsplan samt 50% av kurspoängen bör vara avklarade (30 hp). Manuset bör innehålla en tydlig disposition, introduktion, teori, metodkapitel samt minst ett empirikapitel. Detta gäller såväl monografi som sammanläggningsavhandling (för vilken även en artikel bör vara godkänd för publikation).80 procent av fordringarna för doktorsexamen


FILMVETENSKAP

Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt att avhandlingsmanuset är så pass färdigt att datum för slutseminarium planeras inom 6 månader.


JMK

Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt avhandlingens alla delar vara på plats.


MODEVETENSKAP

Samtliga kurspoäng bör vara avklarade samt avhandlingens alla delar vara på plats.


Sammanfattningsvis utgör doktorandernas lönestege en sammantagen bedömning av handledarna gällande kursarbete och avhandlingsarbete. Huvudhandledaren föreslår, och ger argument, för studierektor för forskarutbildningen att det är dags för doktoranden ifråga att flytta upp till nästa lönesteg. Om inget talar emot gjorda bedömning tillstyrker studierektor och meddelar prefekt samt personalhandläggare. Att såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen är involverade i beslutet är för att studierektorn normalt sett har en större överblick över praxis och därmed kan göra jämförelser över tid, i kvalitetssäkrande syfte.

Lönerevision sker enligt gällande kollektivavtal.