Det övergripande målet för forskarutbildningarna är att ge de studerande sådana kunskaper och färdigheter att de kan identifiera och formulera inom- och utomvetenskapligt härledda problem inom forskningsområdena medie- och kommunikationsvetenskap respektive journalistik samt bedriva kvalificerad och självständig vetenskaplig forskning för att lösa sådana problem.

Viktiga delmål för forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap är att ge:

  • fördjupade kunskaper om medier och kommunikation i det moderna samhället, deras historiska utveckling och aktuella betydelse,
  • kunskaper om och skolning i metoder och tekniker som tillämpas inom forskning om medie- och kommunikationsvetenskap.

Viktiga delmål för forskarutbildningen i journalistik är att ge:

  • fördjupade kunskaper om journalistik i det moderna samhället, journalistikens historiska utveckling och aktuella betydelse,
  • kunskaper om och skolning i metoder och tekniker som tillämpas inom forskning om journalistik.

Gemensamma viktiga delmål är att ge:

  • insikter i områdenas centrala teoribildningar, forskningstraditioner och vetenskapsteoretiska perspektiv,
  • förmåga att skriftligt och muntligt presentera egen och annan forskning inför olika fora.