Den som antagits som studerande för forskarutbildning har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för utbildningen om 160 poäng. Doktorand och ämnesföreträdare, alternativt handledare om sådan utsetts, upprättar en individuell studie-plan, som i inledningsskedet är en detaljerad plan för det första året och en mer översiktlig för de därefter följande åren. Med utgångspunkt i de resultat som presterats under det första året upprättas i samråd med handledaren en detaljerad plan för det andra året och en översiktlig för de därefter följande åren o s v fram till dess att examen avläggs. Om det visar sig att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen berövas doktoranden rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Handledare utses för varje doktorand sedan avhandlingsplanen godkänts. Utses flera handledare skall en av dessa utses till huvudhandledare och han/hon bör vara fast knuten till institutionen. Handledare utses av institutionsstyrelsen eller - om styrelsen så beslutar - av prefekten eller av för ändamålet inrättad särskild nämnd. Doktorand har rätt att byta handledare. Anhållan om byte skall ställas till institutionsstyrelsen.