In English - click here

Ref.nr SU FV-2557-16

 

Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 100 anställda och ca 900 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistisk, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter: film; journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning, se www.ims.su.se.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i fakultetens forskarskola, vars teman och kurser är präglade av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten. Här har du även chansen att höja kvaliteten i din utbildning genom det utbyte som gemenskapen med doktorander från andra ämnen och institutioner erbjuder.

Projektbeskrivning
Filmvetenskap är ett nationellt ledande och internationellt framstående utbildnings- och forskningsområde vid Stockholms universitet. Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets bildskärmar, dukar och digitala plattformar. Filmvetenskap har en mångfald profilerade inriktningar, och det är också dess tematiska, teoretiska, geografiska och historiska bredd som i väsentlig utsträckning utgör grunden för ämnets ledande ställning som forskningsområde.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i filmvetenskap att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i filmvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urval bland de behöriga sökande görs med hänsyn till följande kriterier:

 1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
 2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen ska också tidsaspekten beaktas; dvs. i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Bedömningen görs med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet och självständighet.
 3. Forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på: relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
 4. Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg eller intervjuer.

Lokal antagningsordning vid institutionen finns på: www.ims.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 44 05, john.sundholm@ims.su.se.

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor för forskarutbildningen i filmvetenskap, professor Maaret Koskinen, tfn 08-674 76 17, maaret.koskinen@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, fredrik.c.l@sus.su.se.


Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2016-10-15

Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i filmvetenskap

Här kan du läsa om behörighetskrav, utbildningens innehåll och annan information om forskarutbildning i filmvetenskap

Forskningsprofil i Filmvetenskap vid Stockholms universitet

Universitetes information om forskarutbildning


Forskarstuderande vi humanistiska fakulteten


Information och svar på frågor

Ytterligare information lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 44 05, john.sundholm@ims.su.se.

Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor för forskarutbildningen i filmvetenskap, professor Maaret Koskinen, tfn 08-674 76 17, maaret.koskinen@ims.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, fredrik.c.l@sus.su.se.