Utbildning på forskarnivå vid Institutionen mediestudier (IMS), reviderad av Maaret Koskinen, Klas Nyberg och Kristina Riegert 2014-04-14.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid IMS, krävs att sökanden
a/ har grundläggande behörighet, vilket omfattar avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper, samt
b/ har särskild behörighet, vilket omfattar examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet eller i huvudsak motsvarande kunskaper, förvärvade inom eller utom landet.

Studiefinansiering
Doktorandplatser utlyses i mån av resurser. Institutionsstyrelsen får till forskarutbildning på IMS, endast anta sökande som anställs som doktorand. Utbildningsbidrag för doktorander är från och med år 2013 inte längre en möjlig finansieringsform vid SU. Humanistiska fakultetsnämnden kan bevilja antagning av sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och att den inte understiger vad som kunde ha erhållits i form av utbildningsbidrag efter avdrag före skatt och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år (doktorsexamen) respektive fyra år (licentiatexamen).  Ett villkor är även att ansökningar med annan form av studiefinansiering bedöms i konkurrens med övriga sökanden och följaktligen det utslagsgivande är ansökningens kvalitet.

Bedömningen av sökanden
Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå inom utsatt tid. Bedömningen av denna förmåga görs på basis av följande kriterier, förutsatt att den sökande intar en tätposition vid rangordning av de sökande:

 1. FORSKNINGSPLAN
  • I samband med ansökan skall sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall vara utformad som en forskningsplan om högst nio sidor, och innehålla problemformulering/ar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt en tidplan för genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på
   • Ämnesmässig relevans och anknytning till institutionens forskningsprofil
   • Originalitet
   • Vetenskaplig stringens
   • Genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
 1. TIDIGARE MERITER
  1. Utbildning i allmänhet.
   • Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning, motsvarande minst en större fördjupande uppsats liknande en gammaldags C-uppsats.
  1. Vetenskaplig produktion.
   • På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
    • Problemformulering
    • Kritisk förmåga
    • Analytisk förmåga
    • Kreativitet
    • Självständighet
   • Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.
 1. SAMARBETSFÖRMÅGA
  • Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Intervjuförfarande
Efter det att antagningskommittén gjort en bedömning utifrån ovanstående kriterier kan de sökande som utifrån sin ansökan bedömts som speciellt kvalificerade att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå kallas till intervju på plats eller via skype.

Beslut om antagning
Utifrån antagningskommitténs förslag fattar institutionsstyrelsen beslut om eventuell antagning till utbildningen. Beslutet delges de sökande inom tre veckor efter det datum beslut fattats.

Utbildningsplatser på forskarutbildningen erbjuds i mån av resurser, och utlyses av humanistiska fakulteten vid två tillfällen årligen, den 15 april respektive den 15 oktober. Vidare upplysningar lämnas av studierektorn för forskarutbildningen vid de olika enheterna.