Karin Becker
 
 

Professor emerita, Ph.d Mass Communication,
docent i masskommunikationsforskning.
Disputerade 1977 vid Indiana University/Bloomington, USA på avhandlingen Dorothea Lange and the Documentary Tradition. Avhandlingen utgiven 1980 (Baton Rouge: Louisiana State University Press).

Publikationer (i urval)

Becker, Karin, & Geska Brecevic. (2014). Veneration and Wonder: The politics of making art in an Oaxacan village. Journal of Aesthetics and Culture, 6. 

Becker, Karin & Andreas Widholm (2014). Being there from afar: The media event relocated to the public viewing area. Interactions: Studies in Communication & Culture, 5(2), 153-168.

Becker, Karin (2013). Zegache stories/Relatos de Zegache. url: http://euroaxaca.org/zegache_stories

Becker, Karin (2013). Gestures of Seeing: Amateur photographers in the news. Journalism - Theory, Practice & Criticism. (Epub ahead of print)

Flera referenser kan ses på DIVA.

Pågående forskning

Min forskning rör visuella medier i vid bemärkelse ur både kulturhistoriska och samtida perspektiv. Den utgår från mitt intresse för mediepraktiker och för bildens och seendets betydelser, socialt och politisk, under olika tider och i skilda kulturella sammanhang.

Min första forskningsbana satt fokus på journalistik och den dokumentära bildens framväxt inom olika pressgenrer. I ett samarbete med forskningsprogrammet Journalistikens roller ledde jag projektet Journalistikens bilder, en kartläggning av bildens plats och betydelse i journalistikens konstruktion av det svenska samhället under 1900-talet. Se bl a Ekecrantz m fl (1996) Medierummet, och Becker m fl (2000) Picturing Politics.

Jag ingick i ledningen för forskningsprogrammet Populära passager, en studie av ett köpcentrum som plats och startpunkt för medievarors väg till de vardagliga sammanhang de används i. Även köpcentrumet som socialt och visuellt rum blev föremål för etnografiska och textanalytiska studier. Passageprojektet redovisas i 5 böcker, den senaste Consuming Media (Fornäs m fl, 2007).

En tråd genom min forskning är visuell etnografi som ett kritiskt verktyg i kultur- och medieforskning. Min erfarenhet som professor i bildpedagogik vid Konstfack (1997-2004) och gästprofessor i gestaltningsprocesser i kultur och medier vid Linköpings universitet (2004-2006) har också satt sin prägel på min forskning med flera projekt inriktade på konstnärlig forskning i stadsrummet.

I mitt pågående projekt, Changing Places (2010-2014), undersöks konvergensen mellan stora offentliga bildskärmar och publikens egen medieproduktion. Med utgångspunkt i transnationella mediehändelser analyserar forskargruppen hur publiken i sitt mediebruk rör sig mellan olika platser, såväl geografiskt som virtuellt.