Professor Karin Becker
Professor Karin Becker

 

→ Här får du de senaste uppdateringarna om våra forskningsprojekt
 

Vid JMK finns en lång historisk tradition av kritiska forskningsperspektiv på mediernas roller i samhällsomvandlingen. Den forskning som bedrivs vid JMK intar en central plats i såväl de vetenskapliga dialogerna som i den offentliga samhällsdebatten om mediernas betydelse för makt, demokrati, politik och kultur.

Verksamma forskare vid institutionen representerar både humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, något som innebär att forskningsmiljön vid JMK i hög grad karakteriseras av tvärvetenskaplighet. Komparativa mediestudier – över tid, mellan olika medier och mellan olika kulturer – utgör ett särskilt kännetecken för vår forskningstradition.
 

Kommunikation, politik och samhälle

Ett centralt forskningsområde, som också historiskt sett varit framträdande vid JMK, behandlar studier av nyhetsmediernas samhällsroller, särskilt dem som relaterar till klass, genus, etnicitet och åldersgrupper. Det inbegriper studier av maktrelationer, av nyhetsrapporteringens aktuella problem och tendenser, av identitetsprocesser och sociala rörelser, frågor kring övervakning, politisk extremism och medier, politisk kommunikation och PR; genus och journalistikens mångfaldsaspekter, medierna i historiska konflikter och sociala medier i nutida konflikter; hur medieberättelser och sociala medier hanterar känslor och existentiella frågor. I en stor del av forskningen är medierepresentationer ett centralt tema, inte sällan med fokus på det visuella.
 

Teknologi och kultur

JMKs forskningsprofil om teknologi och kultur innefattar forskning och forskningsprojekt som såväl teoretiskt som praktiskt relaterar till bägge dessa områden. Här integreras historiska perspektiv med aktuella debatter i avsikt att placera in teknologianvändning och medierade praktikers kulturanpassning också i en geografisk kontext. Forskningen inom detta område förhåller sig till teknologiska nyckelbegrepp såsom ’materiell’, ’virtuell’, ’visuell’, ’experimentell’ och ’kreativ’, ’deltagande’, ’performativa’ och ’progressiva’ aspekter liksom till ’elitistiska’, ’folkliga’, ’rotade’ och ’flyktiga’ former av kultur. Teknologin är ett i högsta grad närvarande element i moderna och sen-moderna samhällen och därför är kunskap om hur den relaterar till samhällskulturen avgörande för analysen och förståelsen av kulturella uttryck och kommunikativa förändringar.
 

Globala mediestudier

Ett tredje forskningsområde på JMK handlar om globalisering och medier. Här är den tvärvetenskapliga ansatsen mycket tydlig; olika teoretiska perspektiv kombineras med metodologisk innovation. Intresset riktas mot den samtida gränsöverskridande rörligheten och medieflödena med fokus på såväl det kulturellt och lokalt specifika, som det ’translokala’ och det transnationella. Forskningsområdet inkluderar också studier av expressiva kulturer och mångkulturella sociala rörelser; globaliseringen av mediestil och format, av medieteknologi och narrativa former. Genomgående är ett kritiskt förhållningssätt till de visuella dimensionerna. Utöver politiska och kulturella analyser av mediernas globalisering och de transnationella nyhetsinstitutionerna, bedrivs forskning om ’kosmopolitanism’, krig och konflikt, identitet och politik; globala ’media events’, medierna som vittnen, kulturell mångfald och geografi; klimatförändringar och medierna; kritisk geopolitik och populär-kommunikation; representation och media, samt frågor som rör publiken och mediekonsumtion.
 

Forskningens mål och mening

Forskningen på JMK representerar en forskning av hög kvalité, med internationellt och nationellt erkända publikationer liksom ett aktivt deltagande i forskningsnätverk. För oss är det av avgörande intresse att alla våra forskningsområden producerar meningsfull och innovativ forskning och bidrar till forskningsfältet medier, journalistik och kommunikation med en forskning som betonar samhälleliga och sociala perspektiv – snarare än ekonomiskt, kulturellt eller teknologiskt deterministiska sådana. Vi vill förstärka medieforskningens status i det samtida samhället och ser det som ett av de framtida mest väsentliga akademiska fälten och områden för högre utbildning.
 

Här får du de senaste uppdateringarna om våra forskningsprojekt

→ Aktuella forskningsprojekt i journalistik
→ Aktuella forskningsprojekt i medie- och kommunikationsvetenskap