Docent, Wallenberg Academy Fellow.

Amanda Lagerkvist är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Inom forskningsprogrammet “Existentiella terränger. Minne och mening i en uppkopplad tid”, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2014-2018) forskar hon kring digitaliseringens existentiella dimensioner, med särskild tonvikt på digitala minneskulturer. Som Wallenberg Academy Fellow är hon dessutom del av ett mentorskapsprogram, som organiseras av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Amanda Lagerkvists bidrag till kulturstudierna har vidgat det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet. Hennes kvalitativa forskningsintressen sammanväver flera områden: medier och kulturellt minne, mediefenomenologi, medier och religion, medierumslighet, mobilitetsstudier, urbanteori och American Studies. Som humanistiskt och kulturteoretiskt orienterad medieforskare vägleds hennes arbete av ett övergripande sociofenomenologiskt perspektiv, vilket inspireras av den nymaterialistiska diskussionen kring sinnlighet och affekter, samt fokuserar på hur medieteknologier relaterar sig till den levda erfarenheten. Nyligen har hon också lanserat en vändning mot det performativa inom studiet av medieminnen, i monografin Media and Memory in New Shanghai: Western Performances of Futures Past, publicerad av Palgrave Macmillan (Memory Studies) under 2013. Hon är samredaktör för antologin Strange Spaces: Explorations into Mediated Obscurity, publicerad av Ashgate under 2009. Mellan åren 2010-2013 arbetade hon i projektet Televisionens tider, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, inom vilket hon genomförde en studie av det televisuella och journalistiska minnet av den 11 september på årsdagarna i Sverige.

Läs mer om Amanda Lagerkvist i forskningsdatabasen »