Kamera filmhuset
 
 

 Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets bildskärmar, dukar och digitala plattformar. Ämnesfokus gäller därmed i betydande utsträckning mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt historiskt och nutida perspektiv: på vårt fält befinner sig både forskningsobjekt och de metoder med vilka de undersöks i konstant förändring.

 

Till vår profil hör det historiska perspektivet på audiovisuella medier. Här ingår forskning om den tidiga svenska och internationella filmhistorien, inom såväl spelfilm och dokumentär som tevehistoria och alternativa filmkulturer såsom avantgardefilm, undervisningsfilm och porrfilm.

En viktig aspekt av det historiska perspektivet är en historiserande eller mediearkeologisk approach på arkiv, minne och historieskrivning. I linje med det har Filmvetenskapen också etablerat en central roll i förhållande till ett antal institutioner och arkiv såsom Ingmar Bergmanarkivet, Kungliga biblioteket, SVT-arkivet och Filminstitutet. Över huvud taget är arkiv och minnesinstitutioner, också de som närmast dagligen uppstår på internet, en del av ämneskontexten.

Till vår profil hör följaktligen även sentida perspektiv på det samtida film- och medielandskapet. Här sker forskningen i betydande utsträckning inom ramen för ett övergripande och institutionsgemensamt forskningsintresse: rörlig audiovisuell kultur i förändring, med fokus på globalisering och transnationella rörelser. Denna forskning sträcker sig över skiftande produktions- distributions- och visningskontexter och omfattar allt från samtida produktionspraktiker i såväl reklamfilm som internationella re-makes av svensk spelfilm till rörliga bilder i konstmuseet, YouTube och mobiltelefonen.

Om själva forskningsobjektet på vårt fält befinner sig i förändring står även de metoder med vilka de undersöks under konstant förhandling. Inom vår forskning månar vi följaktligen om bredd och pluralism utifrån de enskilda forskarnas kompetens och intresseinriktningar. Samtidigt sker forskningen i såväl teoretiskt, historiografiskt, estetiskt som kulturhistoriskt hänseende inom ramen för ämnets tvärvetenskapliga traditioner.

På Filmvetenskapen trängs således konst med business, filosofi med mode och kanoniserade auteurikoner med dekonstruerande genus- och queerkritik. Här frotterar sig nationell filmkultur med transnationell, det lokala med det globala och celebriteter med postkoloniala analyser. Här samsas affektstudier med mediekonvergens och fan-kulturer, estetik med teknologi, det mediespecifika med det intermediala – digitala data med celluloidremsan. Det är denna tematiska, teoretiska, geografiska och historiska bredd som i väsentlig utsträckning utgör grunden för Filmvetenskapens ledande ställning som forskningsområde.

Till sist kan nämnas att Filmvetenskapen är lokaliserad i Filmhuset som med sina två biografer erbjuder både studenten och forskaren en i internationell jämförelse unik möjlighet att se film på duk i en filmhistoriskt spännande miljö.