Ämnesråd

Ämnesråden vid Stockholms universitet är sammanslutningar av studenter som aktivt påverkar institutionerna för att se till att utbildningskvaliteten är så hög som möjligt och att inga förändringar som drabbar studenter negativt genomförs.

Ämnesrådet vid Filmvetenskapliga institutionen ska tillvarata studenternas intressen och är därför ett mycket viktigt organ för studentinflytande. Ämnesrådet ska ha två representanter i Institutionsstyrelsen, som är institutionens högsta beslutande organ, och där ha möjlighet att direkt påverka villkoren för filmvetarstudenterna. Det kan gälla alltifrån utformningen av utbildningen till miljön på ”Dimmornas torg”.

Vänd dig gärna till rådet om du har tankar eller idéer som du vill ta upp. Ämnesrådet möts vanligen några gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Mötena är öppna för alla som är intresserade. Ämnesrådsmötena annonseras på institutionens anslagstavlor en vecka i förväg.

Var med och påverka! Ämnesrådet behöver nya medlemmar! Vänd dig till Studentkårens studiebevakare så får du veta mer: Johan.Larnefeldt@sus.su.se (tel: 674 62 32) eller Fredrik.Åslund@sus.su.se (tel: 674 62 26).

Doktorandråd

Doktorandrådets uppgift är att tillvarata doktorandernas intressen, t ex genom att förbereda ärenden som skall behandlas av Institutionsstyrelsen.

Doktorandrådet består i dag av:
Ordförande: Jakob Nilsson
Vice ordförande: Tove Svensson
Kassör: Kristoffer Noheden